Jogszabályok


00.) Iskolai könyvtárakat érintő jogszabályok

Itt a jogszabályok legfontosabb iskolai könyvtárakat konkrétan említő részleteit közöljük. A pontosság érdekében teljes szövegkörnyezetükben is tanulmányozza a törvényeket, rendeleteket!

Az idézetek végén lévő linkek a megadott időpontban érvényes szövegváltozatokra mutatnak. Az aktuális hatályos teljes szöveget külön szükséges megkeresni.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy az iskolai könyvtár a köznevelési intézmény része, vagyis minden az intézményekre általában vonatkozó jogszabály az iskolai könyvtárakra is alkalmazandó. Ugyanígy az iskolai könyvtárban dolgozó szakemberek tekintetében pedig a köznevelési intézmények alkalmazottaira, a könyvtárostananító/tanár munakörben foglalkoztatottakra pedig minden pedagógusokra vonatkozó jogszabályt is át kell tekinteni.

Összeállítja: Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári referens (domsody.andrea 'kukac' opkm.hu)

                                                                                                  Utolsó módosítás: 2021.03.25.


01.) 2011. évi CXC. törvény a NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

2. Értelmező rendelkezések
4. § E törvény alkalmazásában

5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja,

18. A többcélú intézmény
20.§ (7) Nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenység:
a) az Szkt. szerinti szakmai oktatás, a felsőoktatás, a köz- és felsőoktatási kutatás, a közművelődés, a kultúra, a művészet, a könyvtár, a muzeális intézményi feladat, a sport,

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei ésjogai, a tankötelezettség

46.§ (6) c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a köznevelési intézmény által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során,

35. A pedagógus kötelességei és jogai
62.§ (12) Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka – a könyvtár zárva tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.

63.§ (1) i) az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti informatikai eszközöket,

Teljes szöveg (2021.03.25.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.383741


02.) 1997. évi CXL. törvény a MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEKRŐL, A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSRÓL ÉS A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

A törvény hatálya

5.§ (2) A könyvtári dokumentumok védelmére és nyilvántartására vonatkozó szabályok tekintetében e törvény hatálya kiterjed a nem nyilvános könyvtárakra is.

(3) A könyvtári tevékenységről és a könyvtári alkalmazottakról szóló szabályok vonatkoznak a nem nyilvános könyvtárakra is. Vegyes rendelkezések

97. § A köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény az általa működtetett könyvtár tekintetében akkor rendelkezik a működtetéshez szükséges feltételekkel, ha az megfelel a miniszter által kiadott szakmai követelményeknek.

3. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez Országos szakkönyvtár:
g) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.383676


02.a) 258/2019. (X. 31.) Korm. rendelet A TANKÖNYVELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÁTADÁSÁRÓL

1. § Az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: EKE) jogutóda
e) a pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok szakmai támogatásával és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartásával,
összefüggő feladatai tekintetében 2019. december 1-jétől az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal).

Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=216471.374103


03.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK NÉVHASZNÁLATÁRÓL

4. A szervezeti és működési szabályzat
4.§ (2) Az iskola, kollégium SZMSZ-e az (1) bekezdésben foglaltakon kívül
g) az alapfokú művészeti iskola kivételével az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-ét
tartalmazza.

30. A kötelezően használt nyomtatványok
92.§ (2) Az óvodai törzskönyv tartalmazza
k) az óvoda könyvtárának adatait (állományát, állományának gyarapodását, csökkenését) nevelési évenként,

36. A diákönkormányzat
120.§ (5) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl –
f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
ki kell kérni.

63. Az eszköz- és felszerelési jegyzék
161.§ (4) […] Új iskola, kollégium indítása esetén azinduló könyvtári állományba tartozó dokumentumok száma nem lehet kevesebb az előírt állomány ötven százalékánál. A teljes könyvtári dokumentumállományt három év alatt kell elérni.

64. Az iskolai, kollégiumi könyvtár működésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok

163.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár SZMSZ-e szabályozza működésének és igénybevételének szabályait. E rendelet határozza meg azokat az előírásokat, amelyeket minden iskolai, kollégiumi könyvtár működtetésénél meg kell tartani, továbbá amelyek figyelembevételével a könyvtár igénybevételével és használatával kapcsolatos rendelkezéseket el kell készíteni.

(4) Az iskolai, kollégiumi könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel.

(5) Az iskolai könyvtárban a tankönyveket elkülönítve kell kezelni és gyűjteni, ennek sajátos rendjét a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.

164.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár nyilvános könyvtári feladatokat is elláthat, ha azt a könyvtárat működtető iskola, kollégium alapító okirata, szakmai alapdokumentuma lehetővé teszi, továbbá az iskola, kollégium vezetőjének kezdeményezésére bejegyezték a nyilvános könyvtárak jegyzékébe.

(2) A nyilvános könyvtár iskolai, kollégiumi könyvtár feladatait is elláthatja, ha e tevékenységre az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma feljogosítja, továbbá iskolai, kollégiumi könyvtárostanárt, könyvtárostanítót alkalmaz, és megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

165.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár felszerelésének alapkövetelménye
a) legalább egy olyan, a használók által könnyen megközelíthető helyiség, amely alkalmas az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,

c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel.

(3) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kapcsolatot tart a többi iskolai, kollégiumi könyvtárral, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, a nyilvános könyvtárakkal, és együttműködik az iskola székhelyén működő közkönyvtárral.

(4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján végzi.

166.§ (1) Az iskolai könyvtár alapfeladata
a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.

(2) Az iskolai, kollégiumi könyvtár kiegészítő feladata
a) az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása,
b) a nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése,
c) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
d) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
e) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
f) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
g) muzeális értékű könyvtári gyűjtemény gondozása.

(3) Az iskolai könyvtár a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.

167.§ (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár gyűjteményét a helyi pedagógiai programnak megfelelően, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével kell fejleszteni.

(2) A köznevelési intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.

(3) A könyvtár SZMSZ-ében kell meghatározni az iskolai, kollégiumi könyvtár
a) könyvtárhasználóinak körét,
b) esetén a beiratkozás módját, az adatokban bekövetkezett változások bejelentésének módját,
c) szolgáltatásai igénybevételének feltételeit,
d) gyűjtőköri szabályzatát,
e) használatának szabályait,
f) nyitva tartásának és a kölcsönzésnek a módját és idejét,
g) tankönyvtári szabályzatát, a tartós tankönyvekre vonatkozó szabályokat,
h) katalógusszerkesztési szabályzatát.

(4) Az SZMSZ-nek a könyvtárhasználat kérdéseit meghatározó rendelkezéseit nyilvánosságra kell hozni.

184/B. § (1) Az iskola igazgatója minden év április 20-áig köteles felmérni, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján.

184/G. § (4)  Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.

184/I. § (5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével – az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

191/A.§ (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a közgyűjtemények nevelési-oktatási feladatainak végrehajtását.

2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről

1. Ó V O D A
I. HELYISÉGEK

12. sor: nevelőtestületi és könyvtárszoba
óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1
A könyvtárszoba abban az esetben alakítható ki a nevelőtestületi szobával együtt, ha azt a helyiség mérete lehetővé teszi. A könyvtárszoba legalább 500 könyvtári dokumentum befogadására legyen alkalmas, az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

8. Nevelőtestületi szoba
58. sor: könyvtári dokumentum 500
Az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez.

59. sor: Könyvszekrény 2
Legalább ötszáz könyvtári dokumentum tárolásához alkalmas legyen.

2. I S K O L A
I. HELYISÉGEK

17. sor: könyvtár
iskolánként 1
Általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el.

A létesítésre kerülő könyvtár legalább egy olyan a használók által könnyen megközelíthető helyiség kell, hogy legyen, amely alkalmas háromezer könyvtári dokumentum befogadására, az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására.

18. sor: Könyvtárszoba
tagintézményenként 1
ha nem előírás az iskolai könyvtár vagy a telephelyen nem működik könyvtár (ha nem működik legalább négy osztály, a könyvtárszoba tanteremben is kialakítható)

19. sor: Könyvraktár
iskolánként 1
általános iskolában, gimnáziumban, továbbá a szakközépiskolában, szakiskolában, ha általános műveltséget megalapozó évfolyama van, kivéve, ha a feladatot nyilvános könyvtár látja el.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

110.sor: 11. Könyvtár
111. sor: tanulói asztal, szék
egy iskolai osztály, egyidejű foglalkoztatásához szükséges mennyiségben
életkornak megfelelő méretben; mozgáskorlátozottak és gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval

112. sor: egyedi világítás
olvasóhelyenként 1

113. sor: könyvtárosi asztal, szék 1-1
asztal egyedi világítással

114. sor: szekrény (tároló)
háromezer könyvtári dokumentum elhelyezésére

115. sor: tárolók, polcok, szabadpolcok 2

116. sor: létra (polcokhoz) 1

117. sor: Telefon 1
közös vonallal is működtethető

118. sor: Fénymásoló 1

119. sor: számítógép internet hozzáféréssel, perifériákkal 1-1

120. sor: Televízió 1

121. sor: CD vagy lemezjátszó 1

122. sor: Írásvetítő vagy projektor 1

123. sor: 12. Könyvtárszoba

124. sor: tanulói asztal, szék
legalább hat tanuló egyidejű foglalkoztatására elegendő mennyiségben
életkornak megfelelő méretben

125. sor: könyvtárosi asztal, szék 1-1
asztal egyedi világítással

126. sor: könyvespolc, szekrény
legalább ötszáz könyvtári dokumentum elhelyezésére

3. K O L L É G I U M
I. HELYISÉGEK

6. sor: Könyvtár
kollégiumonként 1
A létesítésre kerülő könyvtár legalább egy olyan a használók által könnyen megközelíthető helyiség kell, hogy legyen, amely alkalmas háromezer könyvtári dokumentum befogadására, az állomány (állományrész) szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztálylétszám egyidejű foglalkoztatására.

7. sor: Könyvraktár
kollégiumonként 1
Amennyiben a feladatot nem nyilvános könyvtár látja el.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI

19. sor: 5. Könyvtár (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)

20. sor: 6. Könyvtárszoba (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint)

III. NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

5. sor tankönyvek, szakkönyvek, kötelező olvasmányok
a kollégium feladata szerinti iskolatípusoknak megfelelően
könyvtárban, könyvtárszobában elhelyezve

4. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK
A MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI ÁGAIK KÖZÖS KÖVETELMÉNYEI
I. HELYISÉGEK

8. sor: Könyvtár (adattár)
iskolánként (székhelyen) 1
a művészeti könyvek, segédkönyvek, kották, hanglemezek és egyéb hangzó anyagok, diafilmek stb. elhelyezésére – saját épülettel rendelkező intézmény esetében.

II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI MINDEN MŰVÉSZETI ÁG RÉSZÉRE

7. sor: könyvtár
(berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint),

5. TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

Az Nkt. 20. §-ának felhatalmazásával létesíthető többcélú intézményen belül az adott intézményegységek kialakításakor az e melléklet szerinti intézménytípusra előírt minimumfeltételeket kell teljesíteni,

A funkcionális egységek (mint pl.: a szaktantermek, a könyvtár, a tornaterem, a tornaszoba, a gyógytestnevelési/erőnléti terem, az ebédlő, a konyha, mosogató, tálaló, illemhelycsoportok, mosó, vasaló, szárító helyiségek, aula, többcélú helyiség - szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására -, udvar) közös használatra is kialakíthatóak.

Teljes szöveg (2020.08.26): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.384791


04.) 2019. évi LXXX. törvény A SZAKKÉPZÉSRŐL
48. § [Az oktató jogai]
 
Az oktatót feladatának ellátásával összefüggésben megilleti az a jog, hogy
9. a szakképző intézmény könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, digitális tananyagokat, tanári segédkönyveket, informatikai eszközöket,

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=216792.383875


05.) 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet A SZAKKÉPZÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL

95.§ (2) A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata az (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza

6. a szakképző intézményi könyvtár szervezeti és működési szabályzatát,

134.§ (7) A szakképző intézményben az (1) bekezdésben meghatározott oktatón kívüli további, nevelő-oktató munkát végzők végzettségi és szakképzettségi követelményeire a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 3. mellékletét kell alkalmazni.

135.§ (3) A szakképzési centrum a fejlesztő pedagógiai ellátást, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozást, az iskolapszichológusi feladatot, illetve a könyvtárostanári tevékenységet szakképzési centrumonként szolgáltatásvásárlás útján is megszervezheti.

157. § A tanulónak joga van arra, hogy
c) igénybe vegye a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközöket, a szakképző intézmény létesítményeit és a szakképző intézményi könyvtári szolgáltatást,

216.§ (4) A diákönkormányzat véleményét
f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,

298.§ (1) A szakképzésért felelős miniszter
be) működteti a szakképzési és munkaügyi könyvtárat,

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218104.383359


06.) 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet a KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

9. § A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei könyvtár által nyújtott KSZR-szolgáltatásokat. Az iskolai könyvtári feladatokhoz igénybe vett szolgáltatásokat és finanszírozásukat a megyei könyvtárral kötött külön megállapodásban kell szabályozni.

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160860.348232


07.) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERÉRŐL ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL
IV/A. fejezet A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, óraadóként foglalkoztatottak végzettségi, szakképzettségi követelményei
 
33/B. §
(1) Egyéb foglalkozást az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat.
 
(9) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak alkalmazható az is, aki a 6. mellékletben foglaltak szerint az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett emelt szintű könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik.
 
16. Vegyes és átmeneti rendelkezések

35.§ (6) Ha külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a könyvtáros tanár (tanító) létszámának megállapításánál minden, az ötödik–tizenkettedik évfolyamon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is figyelembe lehet venni.

39/E.§ (3) Az R.1. hatályba lépését megelőzően „C” vagy „D” fizetési osztályba sorolt könyvtáros a munkakörét továbbra is betöltheti, ha az R.1. hatálybalépését követő egy éven belül megkezdi a munkakör betöltésére jogosító képzettség megszerzésére irányuló képzést. Ellenkező esetben közalkalmazotti jogviszonya 2016. szeptember 1-jén megszűnik. Ezt a feltételt nem kell teljesíteni, ha a könyvtáros a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt az R.1. hatálybalépését követő tíz éven belül betölti.

2. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

7. sor könyvtáros: E-J
30. sor: könyvtáros technikus: D-F
31. sor: könyvtáros asszisztens: D-F

4. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma

6. sor: könyvtáros - ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 1–250 tanuló között - 0,5

7. sor: könyvtáros - ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 251–1000 tanuló között - 1

8. sor: könyvtáros - ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 1000 tanuló felett - 2

 

6. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményei

13. sor: Pedagógus-munkakör: könyvtárostanár (tanító) könyvtárpedagógia-tanár, Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség: informatikus könyvtáros és tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus

 

Teljes szöveg (2021.03.25.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.420396

08.) 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKRŐL ÉS A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOKBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS FELTÉTELEIRŐL

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások
5. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei:
a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,
b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.

(2) A Hivatal a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

6. A szaktanácsadói tevékenység ellátása
26.§ (4) a) Tantárgygondozói szakterületek:
at) Iskolai könyvtári,

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.353175


09.) 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG, VALAMINT AZ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKI MEGBÍZÁS FELTÉTELEIRŐL

1. melléklet a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelethez A szakértői szakterületek és szakirányok

10. iskolai könyvtár szakterület,

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174548.333160


10.) 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSRŐL, A PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRÓL, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐK JUTTATÁSAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL

17.§ (7) Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az egyéb költségek összegét, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok a köznevelési intézmény tulajdonába kerülnek.

Teljes szöveg (2020.08.26): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.379516


11.) 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A NEMZETI KÖZNEVELÉS TANKÖNYVELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI CCXXXII. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL, VALAMINT A TANKÖNYVELLÁTÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐK KIJELÖLÉSÉRŐL

8. § (3) A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a Szövetség részére megküldött tankönyvet kizárólag a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására – beleértve az iskolai könyvtári ellátást is – használták-e fel.

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165906.379572


12.) 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a KÖNYVTÁRI SZAKFELÜGYELETRŐL

3.§ (1) Az iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatával kapcsolatosan az e rendeletben foglaltakat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A szakfelügyelet feladatai az iskolai könyvtárak esetében:

a) ellenőrzi a könyvtári szakmai tevékenységről szóló jogszabályok érvényesülését,
b) vizsgálja és értékeli a könyvtár részvételét a könyvtári rendszerben,
c) vizsgálja a dokumentumok védelmével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályok érvényesülését,
d) ellenőrzi a kulturális célú központi költségvetési támogatások felhasználását,
e) ellenőrzi az iskolai könyvtári szakfelügyelet javaslatainak megvalósítását.

(3) Iskolai könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatára csak az aszakértő kaphat megbízást, aki szerepel a közoktatásról szóló törvény szerint elkészített országos szakértői névjegyzékben is.

(4) A szakfelügyeleti vizsgálatot a közoktatásról szóló törvény szakmai ellenőrzés lebonyolításáról szóló rendelkezéseinek megfelelően kell megszervezni.

(5) Az iskolai könyvtárak szakfelügyeletének részletes szempontrendszerét az oktatási miniszter és a miniszter hagyja jóvá és közzéteszi mind az Oktatási, mind a Kulturális Közlönyben.

7.§ (3) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a minisztériummal kötött megállapodás szerint vesz részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban.

Teljes szöveg (2020.08.26): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56042.348216


13.) KÖZLEMÉNY AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRAK SZAKFELÜGYELETÉNEK RÉSZLETES SZEMPONTRENDSZERÉRŐL

1. Az iskolai könyvtárak létét igazoló dokumentum vizsgálata.

2. A tanulóknak, pedagógusoknak megfelelő nyitva tartás biztosítása.

3. Az iskola nevelő-oktató tevékenységéhez szükséges különböző típusú könyvtári dokumentumok és az azok használatához szükséges eszközök, dokumentumok tartalmilag széles körének megléte.

4. Az iskolai könyvtár használati szabályzata megfelelősége a könyvtári és az iskolai könyvtárra vonatkozó jogszabályok tükrében.

5. Az iskolai könyvtár részvétele a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban
a) az iskolai könyvtár technikai felkészültsége a szolgáltatások igénybevételére (internet, e-mail, fax, nyomtató),
b) az iskolai könyvtár felkészültsége a kizárólag az ő gyűjteményében meglévő dokumentumok szolgáltatására (másológép, szkenner),
c) az iskolai könyvtáros speciális szakismerete a szolgáltatások igénybevételére (a pedagógiai intézetek könyvtárainak, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szolgáltatásainak ismerete, a lelőhely-nyilvántartás használata),
d) az iskolai könyvtár propagandája az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásairól.

6. Az iskolán belül különböző helyre (pl.: szaktanterem, kollégium) elhelyezett könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartásának vezetése.

7. A megyei pedagógiai intézetek és az iskolai könyvtár együttműködésének dokumentumai.

8. A statisztikai adatszolgáltatásnak megfelelő nyilvántartások vezetése.

9. Egy osztály könyvtári célú foglalkoztatására is alkalmas helyiség megléte.

10. Az állomány nagyobb részének szabad polcos elhelyezése.

Budapest, 2002. május 24.

Jóváhagyom: Rockenbauer Zoltán s. k., a nemzeti kulturális örökség minisztere

Megjelent: Kulturális Közlöny, 2002., 11. sz., 594. p.


14.) 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM rendelet A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY ELLENŐRZÉSÉRŐL (LELTÁROZÁSÁRÓL) ÉS AZ ÁLLOMÁNYBÓL TÖRTÉNŐ TÖRLÉSRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL
 
16.§ (2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett dokumentumokat a könyvtár vezetője ipari felhasználásra eladhatja. Az értékesítéshez előzetesen meg kell szerezni
 
a) tanácsi közművelődési könyvtár esetében a a megyei hatókörű városi könyvtár igazgatójának, iskolai könyvtár esetében az iskolai könyvtárak megyei szakfelügyelőjének szakmai javaslata alapján a fenntartó,
 
Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=1752.348200

15.) 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a MUZEÁLIS KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉVEL ÉS NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL

1.§ (1)E rendelet hatálya a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti nyilvános és nem nyilvános könyvtárak (a továbbiakban: könyvtár) muzeális könyvtári dokumentumaira (a továbbiakban: muzeális dokumentum) terjed ki.

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=93523.130572


16.) 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉNEK FELADATKÖRÉT ÉRINTŐ ÁGAZATI HONVÉDELMI FELADATOKRÓL

7. A kulturális ágazat honvédelmi feladatai
26. §(1) A megyei hatókörű városi múzeum

a) javaslatot tesz a megye területén lévő muzeális intézmények véleményének figyelembevételével a fővárosi és megyei védelmi bizottság számára a gyűjtőhelyek kijelölésére,
b) összesíti a KMR bevezetéséhez kapcsolódó anyag-, eszköz- és létszámszükségletet, az ismertetőjelvény-igényt, és megküldi a fővárosi és megyei védelmi bizottságnak,
c) együttműködik a fővárosi és megyei védelmi bizottsággal, a megye területén lévő muzeális intézmények bevonásával szakmai szempontból részt vesz a KMR időszakára igényelt szolgáltatások tervezése és igénybevétele koordinálásában, és
d) közgyűjteményként ellátja az őrzött kulturális javainak megóvására vonatkozó feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat

c) a megyei könyvtár illetékességi területén lévő könyvtárak vonatkozásában a megyei könyvtár, a d) és e) pontban meghatározott könyvtárak kivételével,
e) a fővárosi székhelyű felsőoktatási könyvtárak, a fővárosi székhelyű iskolai könyvtárak, valamint az Országos Idegennyelvű Könyvtár vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár,

látja el.

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199614.348448


17.1) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL

4.§ (1) Az intézménytörzs tartalmazza
7.feladatellátási helyenként a tornaterem, uszoda, konyha, iskolai könyvtár, természetlabor, tanműhely, sportpálya meglétét,

7. A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatok nyilvántartása
20.§ (3) A teljes fenntartási kifizetésen belül feladatonként kell rögzíteni
d) az étkezésre, a könyvtári állomány gyarapítására, a tartós tankönyvek beszerzésére fordított kifizetéseket.

Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.382882


17.2) 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI ADATFELVÉTELI PROGRAM KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSAIRÓL

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez: Országos Statisztikai Adatfelvételi Program A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Adatkörök
Emberi Erőforrások Minisztériuma
nyilvántartási száma: 1410
Statisztikai adatgyűjtés - Statisztikai adatátvétel: cím: Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről
adatkör: (1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár)
 

18.0) Tantervek

[A központi tantervek jogszabályok. Azok minden iskolai könyvtárra is vonatkozó részét terjedelmi okokból itt nem közöljük, csak utaláoskat teszünk.]


18.1) 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁRÓL

A könvtárakat szó szerint nem említi, de az alábbi fejezet kapcsolódik:

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI
Verselés, mesélés
 
Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157536.357114

18.2) 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A NEMZETI ALAPTANTERV KIADÁSÁRÓL, BEVEZETÉSÉRŐL ÉS ALKALMAZÁSÁRÓL

[A NAT több helyen ad rendelkezéseket az iskolalai könyvtárra és még több helyen az információs műveltség fejlesztésére és a könyvtárhasználat tanítására. Ebből itt csak az általános részekből emelünk ki. A műveltségterületiekből nem.]

7. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. § (1) bekezdés szerinti tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása.

Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez: NEMZETI ALAPTANTERV
I. RÉSZ
I. 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI
A tanulás tanítása
Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások
 
I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
A pedagógus az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán kívüli szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert). A pedagógus együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására.
 
Az eredményes tanulás segítésének elvei
Tanulási környezet
Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak egyaránt.
 
Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.379238
A 2020-as NAT-ból származó könyvtárpedagógiai vonatkozású strukturált idézetgyűjtemények az OPKM honlapjén érhetők el: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=518

18.3.a) 40/2002. (V. 24.) OM rendelet AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEIRŐL

Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=65297.357363


18.3) 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATÁNAK KIADÁSÁRÓL

2. számú melléklet a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez
Második rész
Az érettségi vizsgatárgyak általános követelményei
INFORMATIKA Érettségi vizsga általános követelményei
Középszinten:
A vizsgázó bizonyítsa be, hogy:
– képes a könyvtári informatikai rendszerek lehetőségeinek használatára;
 

Tartalmi követelmények
KÖZÉPSZINT
9. Könyvtárhasználat
EMELT SZINT
9. Könyvtárhasználat
[Részleteket lásd a jogszabályban!]
 
Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.351967

18.4) 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLAI OKTATÁS IRÁNYELVÉNEK KIADÁSÁRÓL
[Az információs műveltséget és a könyvtárhasználatot több ponton tartalmazza. Pl.:]
3. számú melléklet a 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelethez
 
CÉLNYELVI KERETTANTERVEK
A KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLAI OKTATÁSHOZ
ÁLTALÁNOS ISKOLAKözös követelmények

Tanulás
Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az iskolai könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe vegyen.
 
 
Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29593.46785

19.0) Tanárképzés, könyvtárosképzés

19.1) 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet A TANÁRKÉPZÉS RENDSZERÉRŐL, A SZAKOSODÁS RENDJÉRŐL ÉS A TANÁRSZAKOK JEGYZÉKÉRŐL
1. melléklet a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelethez: TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK JEGYZÉKE
 
1. Közismereti tanárszakok
38. műveltségi terület: ember és társadalom;  tanárszak: könyvtárostanár (2)

2/ A tanárszak csak az 1/ tanárszakokkal párosítható osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos képzésben. 

Teljes szöveg (2020.08.27.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154907.379565


19.2) 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a TANÁRI FELKÉSZÍTÉS KÖZÖS KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS AZ EGYES TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEIRŐL
2. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez A TANÁRI FELKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

1.3.2. Képességek

[...] Képes szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására. Képes az alkotó információ- és könyvtárhasználatra és az információ-kommunikációs technológia használatára. [...]
 
3. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez

A) A KÖZISMERETI TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

6.    Könyvtárostanár
[a rendelet ezen pontja tartalmazza a teljes képzési követelményt]

7. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez

1. KÖZISMERETI TANÁRKÉPZÉS
28. sor:
A oszlop: Műveltségterület: ember és társadalom
B oszlop: A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti tanárszakok: könyvtárostanár
C oszlop: A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti alapfokozatú szakképzettségek, specializációk, valamint hitéleti szakképzettségek: informatikus könyvtáros  - informatikus könyvtáros
D oszlop: A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szerinti alapképzési szakok, szakirányok: -

Teljes szöveg (2020.08.26.): http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158734.364604