Módszertani segítség felkészítő tanároknak
 
 
A verseny célja
Az eredményes felkészítéshez szükséges, hogy értsük, hogy az országos versenyszervezőknek, a feladatlapokat összeállítóknak milyen céljaik vannak. Így javasoljuk, hogy ezzel ismerkedjen meg, és értelmezze maga számára. Sőt értelmeztesse tanulóival! Kérje őket, hogy fogalmazzák meg konkrétabban, hogy ez számukra mit jelent. Melyek az ő céljaik?
A verseny általános célja a komplex kompetenciafejlesztés és a tehetséggondozás. Konkrétabban a tanulók információs műveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése, a könyvtár szeretetének megerősítése. Ezeken keresztül pedig az önálló tanulásra, a magasabb iskolafokon való tanulásra való felkészítés.
Könyvtárhasználati verseny lévén nem csupán a könyvek használtatására épít, hanem minden más nyomtatott és elektronikus forrás használatára is. Ezzel célja a modern könyvtárkép kialakítása, a modern könyvtárhasználat, információkeresés fejlesztése, mely nem köthető dokumentumtípusokhoz, hanem melyet a feladat és az információs igény irányít.
A célokat úgy valósítja meg, hogy nem elsősorban lexikális tudást követel, csak biztos átfogó alapismereteket, melyre építve sokféle kompetenciájukat mozgósítva gyakorlati feladatokat kell a verseny során megoldaniuk a tanulóknak önállóan kiválasztott forrásokból.
A verseny során a NAT-nak megfelelően a hagyományos és az elektronikus információforrások széles repertoárjának és a könyvtár tájékoztató eszközeinek biztos használatát, az információk értelmezését, elemzését és a feladatnak megfelelő felhasználását, kommunikálását várja el a tanulóktól.
Mindezek mellett célja a könyvtáros szakma megismertetése, megszerettetése is, és ezen keresztül a pályaorientáció.
 
A verseny formai keretei
Erről tájékozódjon az aktuális versenyszabályzatból!
 
A verseny témája
Mindezeken túl a verseny megvalósítja a NAT-ban is kiemelt fontosságú tantárgyi integrációt azáltal, hogy a megadott témát a feladatokon keresztül több szempontból, több tudomány és művészeti ág eredményeinek segítségével kell a tanulóknak problémaközpontúan feldolgozniuk, bemutatniuk.
A verseny néhány éve szakított azzal a hagyománnyal, hogy a felkészüléshez ajánló bibliográfiát adjon ki. Ennek oka, hogy célja a valódi könyvtárhasználati tudás megmozgatása. A feladatok során a tanulók az adott témán belül sokféle résztémakörrel találkozhatnak. Így a megoldás során sokféle kézikönyvet, forrást kell használniuk, nem elegendőek az általános lexikonok és a téma/korszak egy-egy kézikönyve.
 
A verseny feladatai
A felkészítés, gyakorlás során ne veszítsük szem elől, hogy a tanulóknak a feladatok megoldásához nem csupán információt, adatot kell kikeresniük, hanem egy probléma megoldásához kell információt, választ találniuk a különböző információforrások segítségével.
Az írásbeli feladatlapok olyan adatkereső, összefüggéskereső, értelmező feladatokat tartalmaznak, melyeket a versenyzőknek könyvtári környezetben, a könyvtár eszközeivel kell 90 perc alatt megoldani.
A következőkben felsorolunk jópár feladattípust, melyek az elmúlt években megjelentek a versenyen. A következő versenyeken, fordulókon biztosan sok ezek közül újra és újra meg fog jelenni, és biztosan lesz sok olyan, melyek csak a következő feladatlapokon kapnak teret.
 • adatkeresés
  • keresztrejtvény
  • Ki írta?
  • kortársak kiválasztása
  • Megtörténhetett-e?
  • Hol található?
  • vaktérkép
  • művészeti alkotások keresése egy témában
  • képfelismerés
  • igaz – hamis
   • téves adatok megtalálása
 • sorba rendezés
  • betűrendezés
  • időrendezés
 • hivatkozás
  • forrás megadása
  • felhasznált irodalomjegyzék összeállítása
 • források jellemzése
  • ismeretterjesztő műfajok jellemzőinek kiválasztása
  • katalóguscédula értelmezése
  • szövegrészlet műfaji besorolása
  • folyóirat jellemzése
 • ajánló
  • könyvajánlás
  • folyóirat ajánlása
 • szóértelmezés
  • szómagyarázat írása
  • szócikk írása
 • szövegértelmezés
  • szöveg kiegészítése
 • elektronikus katalógus használata
 • raktári jelzet megállapítása
 
A fentiekre konkrét példák találhatók a verseny honlapjáról elérhető feladatlapokon. Ezeken túl pedig mindenképpen ajánljuk a megoldókulcsokban található javítási útmutatókat, értékelési szempontokat.
Míg a feladatlapok egy témakör köré igyekeznek a feladatokat felfűzni, addig a szóbeli fordulók során a tanulóknak egy komplex információs problémát kell projektszerűen megoldaniuk a tervezéstől a kivitelezésig, majd munkájuk folyamatát és eredményét szóban bemutatniuk. A munkára általában három óra és a könyvtár forrásai és eszközei állnak rendelkezésükre. Így a szóbelin már nemcsak az eredményt tudják a zsűritagok értékelni, hanem a tanulók teljes munkáját, hiszen a munka során figyelemmel kísérik a versenyzők tevékenységét, a munkájuk során használt eszközöket, forrásokat, az elkészített jegyzeteket, vázlatokat. A tényleges szóbeli beszélgetés során pedig, mint említettük nemcsak munkájuk eredményét, hanem annak folyamatát is be kell mutatniuk, indokolniuk kell.
 
A felkészítés módszerei
Az elméleti alapokat lehet a tananyag átismétlésével, kiegészítésével, definíciókkal, tipizálásokkal végezni. Mindenképen ajánljuk az adott évi téma értelmezését, annak sokféle szempontú körüljárását. Elemezzük, hogy mely tudományágak hogyan kapcsolódnak hozzájuk! A gyakorlati feladatokat sem csak a gyakorlatban lehet megoldani. Nagy fejlesztő lehetőség rejlik a feladatok szóbeli megoldásában. A tényleges megoldás előtt gondolkodtassuk versenyzőinket hangosan! Mondják el indoklással, hogy mit és hogyan fognak tenni, majd a tényleges megoldás után, kérjük, hogy értékeljék, hasonlítsák össze terveiket és cselekvéseiket. Ez a módszer nemcsak a szóbelin való szereplést segítheti, hanem segít megérteni a tanuló gondolkodását, felismerni hiányosságait.
A felkészítés módszerei között természetesen gyakori a korábbi évek feladatlapjainak megoldatása, saját feladatlapok összeállítása, de vannak, akik feladatokat készíttetnek a tanulókkal is. A munka része lehet a könyvtárlátogatás egyénileg vagy együtt, sőt az ismeretlen könyvtárban való feladatmegoldás is. Természetes része a készülésnek a kézikönyvtípusok és a konkrét kézikönyvek áttekintése, de vannak, akik tanítványaikat még a könyvtári munkába is bevonják.
 
Versenyzők toborzása
Sok esetben versenyzőt találni sem könnyű. A felkészítő kollégák 1-30 tanulóval kezdik meg a felkészítést. A számok szélsőséges értékei abból fakadnak, hogy van aki célzottan keres feltehetően jó eredményt elérő tanulót, és van aki azt a módszert választja, hogy minden kicsit is érdeklődő tanulónak megadja az esélyt, majd valódi házi versenyt rendez. Valójában ez utóbbi esetben is csak 1-2 tanulóval fog tudni a megyei/fővárosi fordulón részt venni, és a hosszabb távú felkészítésre velük kerül sor, de mégis többeknek adott esélyt nemcsak a versenyzésre, hanem a könyvtárral való mélyebb ismerkedésre is.
A leggyakoribb toborzási módszerek:
  • személyes megszólítás
   • a gyakori könyvtárba járókat
   • a könyvtárhasználati órákon jól szereplő diákokat
   • a könyvtáros szakkör résztvevőit
   • osztálykönyvtárosokat
   • a könyvtáros kollégák gyermekeit
   • az általános iskolásként a versenyen már résztvevő tanulókat
  • segítséget, támogatást kérni a verseny kihirdetésében
   • tanári kartól
   • osztályfőnököktől
   • magyar és informatikatanároktól
  • személyesen végiglátogatni az osztályokat egy-egy tanóra elején
  • kisebb házi vetélkedőket szervezni egyéneknek, csapatoknak, osztályoknak és/vagy évfolyamoknak
  • hírverés hírrel vagy korábbi sikeres tanulók beszámolójával
   • faliújságon
   • honlapon
   • iskolarádióban, iskolatévében
   • iskolaújságban
   • plakátokon
  • jelentkezési lapok szétosztása
 
A módszerek sokfélék lehetnek. Sokféle módszer lehet hatékony. De a felkészítés során ne felejtsük, hogy ez a verseny nem könyvtáros verseny, hanem könyvtárhasználati verseny!
 
Ajánlott irodalom
Dömsödy Andrea: Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, Beszámoló és az aktuális tanév tervei In: Könyvtári Levelező/Lap, 2008/9., 14-17. p.
Hock Zsuzsanna: Tradíció és innováció a tehetséggondozásban, A Bod Péter Könyvtárhasználati verseny szóbeli fordulói (2005-2007) In: Könyvtári Levelező/lap, 2008/2., 20-22. p.
Ugrin Gáborné: Könyvtárhasználati versenyek 1992 és 2007 között a közoktatásban, 15 év a Bod Péter könyvtárhasználati verseny alapítójának szemével In: Könyvtári Levelelező/lap, 2007/6., 34-37. p.
 
Dömsödy Andrea