125 éve adták át a hajósoknak a Vaskapu-szorost
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Érdekességek az OPKM gyűjteményéből

A 2021. szeptember 17-én Facebook oldalunkon megjelenő posztunk előkészítése kapcsán olyan kincsekre bukkantunk könyvtárunk gyűjteményében, amelyeket érdemesnek tartunk arra, hogy részletesebben bemutassunk.

• Röviden a Vaskapu-szorosról

Népiskolai atlasz címlapja Kazán szoros a népiskolai atlaszból


Az Al-Duna a csodás látvány mellett stratégiai jelentőséggel is bírt, ezért már a római időkben megkezdődtek az építkezések, hogy a közlekedést biztonságosabbá tehessék. A Traján-út építését még Tiberius (Kr.u. 33) kezdte meg, majd Trajanus (Kr.u. 103) fejezte be. A szoros a török időkben ádáz küzdelmek helyszíne volt (ezt örökíti meg Arany János Rozgonyiné c. balladájában). Gróf Széchenyi István törekvéseiben már a kereskedelmi szempontok és a dunai gőzhajózás biztonságosabbá tétele dominált, szemben a korábbi katonai célokkal.
1890. szeptember 18-án vette kezdetét az Al-Duna szabályozása magyar, osztrák és szerb összefogással. „Az ünnepi beszédek elhangzása után Baross miniszter megnyomta a villanyosgombot, mely gyújtókészülékkel volt összekapcsolva. Óriási villámlás cikázott föl, utána fülsüketítő hang reszkettette meg a levegőt: ég, föld remegett, az akna levegőbe repült és a Grében-hegy fokáról óriási sziklatömbök hullottak le a Duna hullámaiba. Ebből a kőből kezdették építeni azt az óriási gátat, amelyen öt éven át háromezer ember állandóan fáradozott. Azt mondják, 117,700 kg. robbanószert használtak fel.” (Kolumbán, 1911) A folyamszabályozás hatalmas tervezési feladatát a kultúrmérnök (ma építőmérnök) Vásárhelyi Pál, egykori Műegyetemi professzor végezte.

Trajanus emléktáblák Trajanus emléktáblák

• Amit az Al-Dunáról mindenkinek tudni érdemes

Kolumbán Lajos könyvének címlapjaBabakáj története: A vidéken egy gazdag vojvoda (szerbül a vajda) lakott, aki őrült féltékenységében a feleségét egy sziklához láncolta. A szerencsétlen asszony sokáig borzalmasan jajgatott, de a szívtelen vajda nem oldozta el. Azóta Babakáj a szikla neve, ami síró asszonyt jelent.
A keresztelés története: Régen a hajók a Babakájhoz érve megálltak, és Isten segítségét kérték, hogy a veszedelmes helyen átjuthassanak. Amikor a zuhatagok a szabályozásnak köszönhetően eltűntek, a vallásos szokás helyébe a hajósok tréfás szokása lépett. A Babakáj tövéből mert vízzel egy hajóstiszt meglocsolta az új utazót: „hogy ezen veszedelmes zuhatagokon baj nélkül átmehess, én ezennel megkeresztellek az Izlás, Tachtália és Gráben nevében, ámen!”.
A Széchenyi-út: A gróf végighajózott a Dunán és látta a rengeteg akadályt. Azonnal megindította az Al-Duna szabályozását, de pénzhiány miatt csak a haladás irányát tudta megmutatni. A vízi út helyett megépíttette a Duna mellett a szárazföldi utat, amiről a veszedelmes helyeken a hajókat vontatni lehetett a Duna árjával szemben.
 

Széchenyi-út Széchenyi-út

Az emléktábla szövege az Alibég sziklánál:
„Az aldunai Vaskapunál és az ottani zuhatagoknál létező hajózási akadályokat az 1888. évi XXVI. t.-cikkel elhatározott eltávolítására szolgáló munkálatok megkezdettek

I. FERENCZ JÓZSEF
URALKODÁSA ALATT
GRÓF SZAPÁRY GYULA
MINISZTERELNÖK IDEJÉBEN
BELLUSI BAROSS GÁBOR
M. KIR. KERESKEDELMI MINISZTER ÁLTAL
1890. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 15-ÉN.
Isten áldása legyen e művön és megalkotóin.”

Duna-csatorna építése: a Duna vize egyik helyen sekély, máshol mély, medre tele sziklákkal. A hajózási útvonalat cölöpök jelzik. Az építkezés megkezdése előtt mélységmérő hajókkal a mederről részletes térképet készítettek, így egész pontosan lehetett tudni, mennyi sziklát kell eltávolítani. A sziklákat sziklazúzó hajókkal lazították. „Hajóról torony magasságnyira mintegy száz mázsás acélvésőt húztak föl, aztán visszabocsátották a sziklára. Elképzelhetetlen erővel csapott le az a vastömeg, melynek ütése alatt csak úgy porzott, mállott szét a kemény szikla. Ahol meg vastagabb szikla-rétegeket kellett eltávolítani, ott robbanószert használtak. (…) fúróhajók segítségével megfúrták a sziklákat. A lyukakat vezető csöveken át megtöltötték dinamittal és villanyos gyújtóval felrobbantották. (…) A széthányt szikladarabokat kotrógépek segítségével szedték ki a mederből.”
Az idézeteket Kolumbán Lajos 1911-es ifjúsági regényéből válogattuk.
 

A Kazán-szoros és a Vaskapu A Kazán-szoros és a Vaskapu A Kazán-szoros és a Vaskapu


• A Vaskapu-csatornát bemutatja: Jókai Mór – részlet egy 1928-as olvasókönyvből

Magyar olvasókönyv címlapja Jókai Mór bemutatása az olvasókönyvben


Jókai Mór:
A Duna. – A Vaskapu.

Egy hegylánc, közepén keresztültörve, tetejétől talpjáig, négy mérföldnyi messzeségben; kétoldalt kétszáz métertől ezerig emelkedő magas, egyenes sziklafalak, közepett az ó-világ óriás folyama, az Ister: a Duna.
A ránehezülő víztömeg törte-e magának e kaput, vagy a földalatti tűz repesztette-e kétfelé a hegyláncot?
Neptun alkotta-e ezt, vagy Vulkán? vagy ketten együtt? A mű Istené! Ahhoz hasonlót még a mai kor vaskezű emberei sem bírnak alkotni.
Az egyik isten keze nyomait hirdetik a Fruska Gora-hegytetején elszórt tengeri csigák kövületei. A másik istenről beszélnek a bazaltok a Piatra Detonata szirtjein. A harmadikat, a vaskezű embert hirdeti a sziklába vágott hosszú part, egy országút, melynek boltozata is van, az óriási kőhíd oszlopmaradványai, az emléktábla a szikla oldalában s a meder közepébe vágott negyven méter széles csatorna, melyen nagyobb hajók is járhatnak.
A Vaskapunak kétezer éves históriája van s négy nemzet nyelvén nevezik azt.
Mintha egy templom közelednék felénk, melyet óriások építettek. Pillérei kősziklák és toronymagas oszlopok, párkányaikon a csodálatos szikla-alakokban a képzelet szentek szobrait látja. A templom csarnoka négy mérföldnyi távolba mélyed, fordul, kanyarodik, új templomot mutat, más falcsoportokkal, más csoda-alakokkal. Egyik fal sem sima, mint a csiszolt gránit, vörös és fehér erek cikáznak végig rajta: rejtelmes istenírás betűi. Másutt rozsdavörös az egész hegylap, mintha igazán vasból volna, néhol a gránit rézsut dűlt rétegei mutogatják a titános merész építkezésmódját. Az új fordulónál már egy gót templom csarnoka jő elénk, melynek toronycsúcsai hegyesek, pillérei kapcsú, egymáshoz tömött bazalt-oszlopok. A kormos fal közepéből egy-egy aranyságra folt világít ki, mint a frigyláda lapja: ott a kén virágzik. Ércvirág az. De élő virággal is díszlenek a falak. Párkányaikról, repedéseikben mintha kegyeletes kezek zöld koszorúi függnének alá, az óriás lombfák, fenyők, melyeknek komor tömegét az őszi dércsípte bokrok sárga és piros füzérei tarkítják.
Egyszer-egyszer megszakítja a végtelen, a szédületes kettős falazatot egy benyúló völgyszoros, melyen keresztül egy rejtett, laktalan paradicsomba látni. Itt a két sziklafal között mély, komoly árny borong s a nappali sötétbe mint valami tündérvirág mosolyog be a völgy napsütötte képe. Ház, kunyhó nem látszik a völgyben. Tisztásán keskeny patak kanyarog végig, abból gyanútlan szarvasok isznak; a patak aztán mint egy ezüst sugár omlik alá a sziklapartról.
Aztán elmarad a völgy s ismét más templomi kép következik: a többinél még nagyobb, még rettenetesebb. A két fal háromszáz méternyire közeledik már egymáshoz s ezer méternyire az éghez. Az a messze kiáltó szikla a tetőn a Gropa lui Petro: a szent Péter sírja, mellette kétfelől a másik két óriás kőalak két apostoltársa.
S e két fal között foly alant a kőmederben a Duna.
A nagy, fenséges ős-folyam, mely megszokta a magyar sík lapályon kétezer méter széles mederben haladni méltóságos csenddel, partjain a belehajló fűzfákkal enyelegni, kilátogatni a szép virágos mezőkre s csendesen kelepelő malmokkal beszélgetni: itt összeszorítva háromszáz méter keskeny sziklagátba, hah, mily haraggal tör rajta keresztül! Akik idáig jöttek vele, nem ismernek reá. Az ősz óriás szilaj hőssé ifjul, hullámai szökellenek a sziklás meder felett. Egy-egy roppant bérctömeg ül ki néhol medre közepébe, mint valami rémoltár: az óriás Babagáj, a Kazán-szikla. Azokat fenséges haraggal ostromolja; rájuk zúdul elől s mély forgatagokat örvényít mögöttük s feneketlen árkot váj a sziklamederben. Aztán csattogva, zúgva rohan alá a kőlépcsőkön, mik egyik sziklafaltól a másikig nyúlnak keresztül.
Néhol már legyőzte az útját álló torlaszt s tajtékozva omlik keresztül a széttört sziklákon. Másutt megtorlik kanyarodó szoros bércfalánál s örök habjaival a ráhajló szikla alá ásta magát. Néhol szigeteket rak le a legyőzhetetlen sziklák mögé, új földalkotásokat, melyek semmi régi térképen nincsenek. Vad fa és bokor nőtte be a szigeteket, azok nem tartoznak semmi államhoz, sem magyarhoz, sem oláhhoz, sem szerbhez; a senki országa az, adót nem fizető, urat nem ismerő világon kívül eső, meg nem nevezett föld! Másunnan meg elhordta a kikezdett szigetek bokraival, erdőivel, kunyhóival együtt s letörülte alakjukat a térképről.
A sziklák, a szigetek több ágra osztják a folyamot. A főág Ó-gradina és Plaviszovica között már óránkint tíz mérföldnyi sebességgel rohan s a szűk folyamágakat ismerni kell a hajósnak; mert az emberi vaskéz csak egy csatornát vágott a meder sziklapadjaiban, melyen nagyobb hajók járhatnak, a parthoz közel csak apró hajók számára van út.
S e fenséges helynek hangja is oly isteni. Egy örökkétartó egyetemes zúgás, mely hasonlít a némasághoz: oly egyforma, s az Isten szavához: oly érthető. Mikor az óriás folyam a kőzátonyokon végighömpölyög, mikor a sziklafalakat korbácsolja, mikor az örvényekben fuldokolva elmerül, mikor a zuhatagok hanglépcsőin végigjátszik s mikor ez örök hullámcsattogást az örök visszhang e kettős fal között a túlvilági zene felségéig emeli, mely csupa orgona- és harangszó és elhaló mennydörgés: az ember elnémul és saját szavát meghallani retteg e csodálatos zengés közepett. A hajósok csak jelekkel integetnek, halászok babonás hite tiltja e helyt a szót: a veszély tudata mindenkit imádságra készt.

In: Voinovich – Galamb (szerk.), 162-166. p.
 

A Kazán-szoros a Djerdap Nemzeti Parkból (fotók: Pifkó Dániel) A Kazán-szoros a Djerdap Nemzeti Parkból (fotók: Pifkó Dániel)

• Kirándulások az Al-Dunán

Kárpátoktól az Adriáig című könyv címlapja Galambócz vára (fotó: Pifkó Dániel)


Útikönyv-részlet 1914-ből (menetrenddel és hasznos tudnivalókkal)
A Dunának Bázisától Vaskapuig érő szakasza a világhírű Alduna. Ez a 130 km hosszú áttörés Európa legnagyszerűbb harántvölgye, mert a folyam itt éppen keresztbe fűrészelte keresztül azokat a NNE.-SW. irányú hegyvonulatokat, amelyek a Temes és Timok között a Kárpátokat a Balkánhoz kapcsolják. (…)
Ómoldvánál a Duna két ágra szakad, hogy a moldvai szig.-t folyja körül. Ez a fantasztikus Babakéáj, az Alduna első sellője. Tanúja azon ma sem szünő küzdelemnek, amit a Duna a lászlóvári mészvonulattal vív.
Ápr. és okt. hónapokban dühöngő Kossava szél néha oly erővel zúdul a mészkőszirtnek, hogy azon süvítő, búgó hangot ad. A nép fantáziája több mondát fűzött hozzá. Régen a hajósok réme volt. A fenyegető veszedelmek emléke él azon szokásban, hogy aki először kel át itt, megkeresztelik; az Islas, Tachtaliaés Grében zuhatagok nevében. A Babakájután a széles Duna (20 km) hirtelen tölcsér alakban összeszűkül (400 m) és a meredek partok közé fut.
Elveszett szélességét 25 m-es mélysége pótolja. A sellőkben és kataraktákban gazdag Duna-szorosnak ez a tulajdonképpeni kezdete. A Duna első szurdoka bejáratánál két vár állott őrt, a szerb parton Golubác v. Galambócz, a magyar parton Lászlóvára.
Zsigmondot 1428-ban Marud szultán visszaverte az ostromlott Galambócz alól, amikor a gályáival a hős Rozgonyi Cecilia mentette meg. Lászlóvárat a kir. ezután építtette a szoros védelmére.
A galambóczi mészhegyek barlangjaiban tenyészik a veszedelmes kolumbácsi légy. Tavasszal és nyáron nagy rajokban jelennek meg, amikor fájdalmas csipésükkel a Délvidéken sok állatot pusztítanak el. Ha embert csípnek meg, a sebet szalmiakszesszel dörzsölik be.
Galambócz után a kilátást j.-ról- b-ról mészkő sziklafalak zárják el.
A Bázisnál kezdődő Széchenyi-út építése (1833-1837) a genialis Vásárhelyi Pál mérnöknek itt már nagy nehézségeket okozott. Egy-egy szorulatnál azt már a sziklába vágták. A Széchenyi-utat egyrészt a hajóknak veszedelmes helyeken való átvontatása, másrészt az árúk továbbszállítása végett létesítették. A szerb oldalon a rónai Traián-út, első sorban katonai célokat szolgált. Építését Tiberius kezdette (Kr. u. 33.) és Traianus fejezte be (102-3.) A meredek sziklaoldalakba lyukakat véstek, azokba gerendákat helyeztek s rájuk deszkapallót szögeltek. Az út tehát a folyó fölött lebegett.
A gerendák helyei a Kazánszorosban nagyon jól láthatók. A következő Alibég szikla oldalában a b. p.-on Baross Gábor emléktáblája hirdeti a minisztersége alatt (1890. szept. 18.-án) megkezdett Alduna-szabályozást.
Alibégnél a Duna csak 300 m széles, Stenkánál 900 m-re tágul. Mégis itt volt az első hajózási akadály. A b. p.-ról a vízbe nyúló gránit és kristályos palapadok küszöbén ma is zuhatagban törik meg a Duna vize. Vásárhelyi Pál 1834-ben törpítette a fenékgátakat s az új szabályozás alkalmából a folyó ágyba 1800 m hosszú, 60 m széles és 2 m mély medret véstek. A csatorna helyét a fenékhez erősített úszók jelzik.

In: Kerékgyártó – Kogutowicz – Mátrai (szerk.), 26-28. p.

Térképek: kirándulási útvonalak és tektonikus rajz Térképek: kirándulási útvonalak és tektonikus rajz


Iskolai kirándulások beszámolói (könyvtárunkból elérhető ADT források)

  1. https://adt.arcanum.com/hu/view/TuristakLapja_1938/?query=Alduna%20AND%20iskolai%20kir%C3%A1ndul%C3%A1s%20AND%20Turist%C3%A1k%20Lapja&pg=80&layout=s 
  2. https://adt.arcanum.com/hu/view/Budapest_B1183_6kerAllamiFogimn_B1195_1911/?query=Alduna%20AND%20iskolai%20kir%C3%A1ndul%C3%A1s&pg=26&layout=s
  3. https://adt.arcanum.com/hu/search/results/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJLRVlXIjogWyJJU0tFUlQiXX0sICJxdWVyeSI6ICJTWk89KEFsZHVuYSBBTkQga2lyXHUwMGUxbmR1bFx1MDBlMXMpIEFORCBEQVRFPSgxOTAwLS0xOTUwKSJ9&page=4

Olvasmányajánló a Műszaki Könyvtáros Szekció 2012-es al-dunai kirándulásához

https://mke.info.hu/muszaki/2012/10/26/irodalom-az-al-dunai-utazashoz

Források:

Összeállította: Budaházy Ibolya