Versenyszabályzat

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

Versenyszabályzat 2020/2021. tanév

Módosítva a versenybizottság 2020. november 6-i döntése alapján

 

 

I.) A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, azon belül könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. Mindemellett cél az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése is, továbbá az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. Célja a könyvtáros szakma megismertetése, megszerettetése és a pályaorientáció is.

 

II.) A részvétel módja a versenyen

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny.

a) Korcsoportok:

 • I. korcsoport lehetséges résztvevői: a magyarországi iskolákban 7-8. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákok, bármely iskolatípusból.
 • II. korcsoport lehetséges résztvevői: a magyarországi iskolákban 9-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákok, bármely iskolatípusból.

b) Nevezés:

 • A versenyre jelentkező tanulót saját köznevelési intézménye nevezi a II., országos fordulóra, mely minden megyében megrendezésre kerül. Budapest Pest megyétől független, megyei szintű területi egység a versenyben.
 • A versenyre nevezni csak az országos versenyszervező által meghirdetett online felületen lehetséges, más módon történő nevezést (pl. e-mail) a szervezők nem fogadnak el.
 • A nevezési felületet csak a köznevelési intézmény alkalmazásában álló töltheti ki.
 • Az országos fordulón csak az a tanuló vehet részt, akit a nevezési határidőig (az adott napon 24 óráig) online neveztek.
 • A jelentkezés tényéről a nevező e-mailben kap értesítést, amennyiben ez nem történik meg, ezt jelezni kell a bod@opkm.hu e-mail címre.
 • A nevező intézmények névsorát a versenyszervező folyamatosan közzéteszi.
 • A nevezők létszáma a nevezési határidő után legkésőbb egy héttel a verseny internetes oldalán tekinthető meg, különböző bontásban, valamint összesítve.
 • A versenyre nevezés feltétele, hogy a nevező tanuló, a felkészítő tanár és a szülő, gondviselő is ismerje és elfogadja a jelen versenyszabályzatot.
 • A versenyre egy fordulóban sem lehet nevezési díjat kérni.

c) Egyéb szabályok:

 • A verseny országos fordulójára nevezett, ugyanakkor a versenyen bármilyen okból részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet, utólag helyette más nem nevezhető.
 • A versenyszervező vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált versenyeztetését, számukra az esélyegyenlőséget biztosítani kell.
 • A lehetőség csak azok számára biztosítható, akik a nevezési felületen jelzik ezirányú igényüket, és megküldik a jogosultságot igazoló szakértői véleményt.
 • Az esélyegyenlőség biztosításának módjáról − a bemutatott szakértői vélemény alapján − a versenybizottság dönt. Annak módját − a versenyző neve nélkül − nyilvánosságra kell hozni.

III.) A verseny lebonyolítása

a) Országos versenyszervező:

 • A verseny országos szervezője: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19.
 • E-mail: bod@opkm.hu
 • Telefonszám: 06-1-323-55-12
 • A verseny lebonyolításához az OPKM pályázat útján versenybizottságot hoz létre.
 • Az országos versenyszervező a területi feladatok ellátására megyei versenyszervezőket kér fel.
 • Az országos versenyszervező a szervezésben, lebonyolításban a versenybizottságra, a verseny szakmai felelősére és a megyei/fővárosi szervezőkre támaszkodik.

b) Versenybizottság:

 • A versenybizottság feladata:
 • a feladatlapok és megoldókulcsaik elkészítése,
 • a feladatok, tesztek minőségbiztosítása, bemérése, kipróbálása,
 • az országos írásbeli feladatlapok javítása,
 • a verseny szervezésében történő aktív részvétel,
 • a versenyt érintő ügyekben állásfoglalások kialakítása,
 • a verseny tisztaságának felügyelete,
 • az országos döntőn zsűrizési feladatok ellátása,
 • részvétel a verseny szakmai értékelésében.
 • A versenybizottság tagjai és a feladatlapok készítői minden, a versennyel kapcsolatos szakmai kérdést bizalmasan kezelnek, a feladatokat érintő semmilyen információt nem adnak ki és nem osztanak meg senkivel. A versenybizottság tagjai titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá.
 • A versenybizottsági tag iskolájából nem nevezhető tanuló, és nem nevezhet a versenyszervező közeli hozzátartozója sem.
 • A versenybizottság tagjai − előzetes egyeztetés alapján − részt vehetnek az országos írásbeli fordulókon is.

c) A megyei versenyszervezők:

 • Feladata:
 • tájékoztatás a versenyről,
 • a verseny népszerűsítése,
 • az országos írásbeli forduló megyei helyszínének és személyi feltételeinek, valamint a verseny tisztaságának biztosítása.
 • A versenyszervezők titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat írnak alá.
 • Aktuális névsoruk és elérhetőségeik a verseny honlapján tekinthetők meg.
 • A versenyszervező iskolájából (amennyiben köznevelési intézményben dolgozik) nem nevezhető tanuló, és nem nevezhet a versenyszervező közeli hozzátartozója sem.

d) A verseny menete:

A verseny háromfordulós.

1. forduló: iskolai forduló

Résztvevők:

 • Az oktatási-nevelési intézmény bármelyik, a nevezési feltételeknek megfelelő diákja.

Lebonyolítás:

 • A forduló időpontját, nevezési módját, feladatsorát az iskola könyvtárostanára vagy ennek hiányában bármely erre kijelölt pedagógusa és vezetősége közösen határozzák meg, figyelembe véve az országos versenykiírás időintervallumait.

Továbbjutás:

 • Az országos fordulóba nevezendő versenyzők − intézményenként, illetve tagintézményenként és kategóriánként maximum 3 fő − nevét és adatait online nevezési rendszerbe kell feltölteni, a versenyfelhívásban megjelölt határidőig.
 • Az esetlegesen megrendezésre kerülő, nem az OPKM által szervezett verseny eredménye okán nem juthat tovább versenyző az országos fordulóba. Az iskola viszont dönthet úgy, hogy az általa nevezett tanulók kiválasztásakor figyelembe veszi ezen versenyek eredményét.

2. forduló: országos forduló

Résztvevők:

 • A szervezők által megadott online felületen érvényes nevezést feltöltött, felkészítő tanárok által nevezett tanulók.

Lebonyolítás:

 • A megyei/fővárosi szervezők feladata, hogy a fordulót a versenyszabályzatnak és a versenykiírásnak megfelelően az adott helyszínen megszervezzék és lebonyolítsák.
 • Az írásbeli forduló a verseny országos szervezője bevonásával kiválasztott megyei/fővárosi könyvtári helyszíneken történik, a versenyfelhívásban megadott napon mindenhol egy időben, délelőtt 10 órától.
 • Az írásbeli feladatsorokat és azok mellékleteit a szükséges példányszámban az országos versenyszervező juttatja el a megyei/fővárosi helyszínekre, az írásbeli időpontját megelőző héten.
 • Az írásbelin a feladatlapon és annak mellékletein kívül a könyvtári állományt és az internetet is használniuk kell a versenyzőknek.*
 • A feladatsorok titkosságáért a megyei/fővárosi szervezők a felelősök, a versenyt megelőzően azokat zárható helyen kell tárolni, felbontásukra csak a verseny napjának reggelén kerülhet sor.
 • Az írásbeli feladatokra a tanulók csak kódszámot írhatnak, sem nevüket, sem iskolájukat nem tüntethetik fel a feladatlapon. Aki ezt mégis megteszi, annak a javítók érvénytelenítik feladatlapját.
 • Az országos fordulóban a kódszámot az országos versenyszervező generálja. A kódok titkosságának megtartásáért a megyei/fővárosi szervezők a felelősök.
 • Az írásbeli feladatok javítása javítókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik.
 • Minden, a megyében/fővárosban megírt írásbeli feladatlapot az országos versenybizottság tagjai, illetve az országos szervező által felkért könyvtáros, könyvtárostanár kollégák javítanak.
 • Az írásbeli feladatok javítását követően 21 napon belül nyilvánosságra kell hozni az eredményeket.
 • A verseny lebonyolítását érintő bármilyen rendkívüli esemény bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a lehető leggyorsabban az országos versenyszervező számára elektronikusan meg kell küldeni.
 • Az írásbeli befejezése, lezárása után a szervezők a kész dolgozatokat összeszedik, és a helyszínen lezárt borítékba helyezik, a kitöltött jelenléti ívvel, jegyzőkönyvvel együtt. A lezárt borítékot 24 órán belül kell az országos versenyszervező címére megküldeni postai úton, ajánlott, tértivevényes levélben, vagy átadás-átvételi bizonylattal személyesen átadni.
 • A verseny lebonyolítását követő 4 órán belül az országos forduló minden helyszínéről jelentést kell küldeni e-mailben az országos versenyszervező számára a jelenlétről (hiányzók megnevezése, a hiányzás okának feltüntetése, amennyiben az ismert).
 • Az országos versenyszervező a verseny honlapján publikálja az elért eredményeket és a döntőbe bejutott tanulók névsorát, kategóriánkénti/megyei/fővárosi bontásban és összesített formában egyaránt.
 • Publikálásra kerül külön a szakképzésben résztvevők – szakközépiskolások, szakgimnazisták – eredménye is.

Továbbjutás:

 • A döntőbe mindkét korcsoportból a legjobb eredményt elért 12 fő juthat be.
 • A döntőbe bejutottak, felkészítőik és az intézményvezetők értesítése az országos
 • szervező feladata.

3. forduló: országos döntő

Résztvevők:

 • Az országos írásbeli fordulón 1-12. helyezést elért tanulók, mindkét korcsoportban.

Lebonyolítás:

 • A verseny országos döntője könyvtári környezetben zajlik, melyben a versenyző diákok használhatják a könyvtár állományát, az internetet és a rendelkezésre álló egyéb technikai eszközöket.
 • A versenyzőknek tudásukról önállóan kell számot adniuk, a döntő ideje alatt sem egymással, sem másokkal nem kommunikálhatnak, kizárólag csak a zsűri tagjaival.
 • A verseny döntőjének tisztaságát a versenybizottság, valamint a zsűri biztosítja.
 • A verseny komplex (írásbeli és szóbeli részből áll), a feladatok megoldása közben a zsűri figyelemmel kíséri és értékeli a versenyzők felkészülését, feladatmegoldásuk folyamatát is.
 • A felkészítő tanárok a döntőn nem vehetnek részt, de számukra a verseny menetéről tájékoztatást kell adni.

Nyertesek:

 • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalomban részesül.
 • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.
 • Kategóriánként különdíjak is adhatók.
 • A nyertesek, felkészítőik és iskoláik nevét az országos szervező a verseny honlapján
 • közzéteszi.
 • Könyvjutalomban és oklevélben részesül az országos fordulóban a szakképzésben résztvevő iskolák legjobb három eredményt elért tanulója és felkészítője is.

e) További lebonyolítási szabályok:

 • A verseny feladatlapjai, megoldásai megoldókulccsal, valamint a javításkor leszűrt tapasztalatok értékelő összegzés formájában a verseny honlapján publikálandók.
 • A kitöltött versenyfeladatlapokat a döntő lebonyolítását követően a felkészítő tanárok az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban az országos versenyszervezővel egyeztetett időpontban megnézhetik, de el nem vihetik. A kitöltött feladatlapról ugyanakkor igény esetén másolat készíthető.

IV.) Különleges helyzetek

 • Az országos versenyszervező fenntartja azt a jogot, hogy amennyiben a diákok fizikai könyvtárhasználata biztonsággal és egyenlő eséllyel nem biztosítható, a verseny bármely fordulóját online szervezze meg.
 • Az online forma tényéről és konkrét formájáról a felkészítő tanárokat legalább 2 héttel a forduló előtt értesíteni kell.
 • Az online versenyforduló szervezésekor szem előtt kell tartani a verseny alapvető céljait. Olyan formában és tartalommal kell megszervezni, ami a diákok információs műveltségének mérésére alkalmas.
 • Az online verseny nem igényelhet az átlagos felhasználói informatikai jártasságtól, illetve az évfolyamnak megfelelő informatikai tantervi elvárásoktól magasabb szintű technikai tudást.

V.) Adatkezelési szabályzat

 • Jogszabályi háttér: a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • Az adatkezelés jogalapja a nevező diák, gondviselője és felkészítő tanára önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1). bek. a) pontja alapján.
 • A megadott személyes adatokat az országos versenyszervező elektronikusan és papír alapon tárolja.

a)A kezelt adatok köre és célja:

 • A nevező gyermek neve, születési helye, születési ideje, iskolája,
  • a versenyzők munkájának segítése, a diákok beazonosítása, az oklevelek, igazolások kiállítása céljából.
 • A sajátos nevelési igényű tanulók igazolásának speciális adatai
  • a kedvezmény biztosítása, jogosultságának ellenőrzése céljából.
 • A felkészítő tanár neve, munkahelye, e-mail címe, telefonszáma,
  • a versennyel kapcsolatos információk, értesítések céljából.
 • Az elérhetőségek harmadik fél számára nem kerülnek átadásra. Az intézmény az elérhetőségeket más témájú információk továbbítására nem használja.
 • A versenybizottság, a versenyszervezők és a zsűri tagjainak neve, munkahelye, beosztása, e-mail címe, telefonszáma, a versennyel kapcsolatos kommunikáció céljából.
 • Az országos versenyszervező intézmény és utódintézményei a nevezők adatait, eredményeit megőrzik, és bizalmasan kezelik. Ennek oka, hogy a megőrzött adatok alapján a versenyzőknek – kérésre – visszamenőleg is állítunk ki igazolást.
 • Az adatokhoz kizárólag az OPKM versenyszervezésben részt vevő munkatársai és a megyei/fővárosi versenyszervezők férnek hozzá, akik az adatokat kizárólag a versennyel kapcsolatos célokra, a versenyszabályzatban meghatározottakkal összhangban használják fel.

b)A nyilvánosságra hozott adatok köre, a nyilvánosság formája, egyéb jogok:

 • helyezést elért tanulók neve, évfolyama, iskolájuk és felkészítő tanáruk neve és az elért eredmény,
 • a helyezést el nem ért tanulók eredményei csak a titkos kódszámmal kerülnek nyilvánosságra,
 • a versenybizottság és a versenyszervezők neve, munkahelye, beosztása, e-mail címe és telefonszáma.
 • A nyilvánosság formája: a verseny és a versenyszervező honlapja, webes felületei, szakmai és közéleti sajtó.
 • Az Infotv. 14.§-a alapján a nevezőket tárolt személyes adatokkal kapcsolatban a következő jogok illetik meg: tájékoztatáshoz való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog.
 • Információ és helyesbítés az országos versenyszervezőtől kérhető, a versenyszabályzat III. pontjában megadott elérhetőségeken. A kérésekre 7 napon belül válaszol a szervező.
 • A versenyzőnek joga van kérni nevének, születési helyének és idejének törlését a nyilvántartásból. Ebben az esetben annak helyén titkos kódszáma marad. Ezt a kérést írásban kell eljuttatnia az OPKM-hez vagy jogutódja intézményvezetőjéhez. Nevét csak nyilvántartásainkból tudjuk törölni, a médiában történt közlések esetén ez nem áll módunkban.

c) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

 • A versenyben részt vevő panaszával elsődlegesen közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat, aki törekszik az esetlegesen előforduló jogsérelmeket orvosolni.
 • Másodsorban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet vizsgálatot kezdeményezni, arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Országos versenyszervezők

Budapest, 2020. szeptember 10.

* A versenybizottság 2020. november 6-i döntése alapján módosított szöveg.

Letölthető változat