Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az Oktatási Hivatal keretein belül működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (a továbbiakban OH) alapfeladatai mellett szakmai és módszertani rendezvényeket is szervez pedagógusoknak, könyvtárosoknak, az egyetemi hallgatóknak és az adott téma iránt érdeklődőknek.

Jelen tájékoztató célja az OH szervezésében megrendezésre kerülő „Egy kép többet mond ezer szónál Képkönyves szakmai nap” című rendezvény lebonyolításához szükséges személyes adatok, a jelentkező munkáltatójára vonatkozó adatok, valamint a rendezvény dokumentációjához szükséges fényképek kezelése során felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.


Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az OH különösen figyelemmel volt a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.


1. Az adatkezelő személye

Név: Oktatási Hivatal
Képviseli: Dr. Gloviczki Zoltán elnök
Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Tel.: (+36 1) 374 2100
E-mail: info@oh.gov.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@oh.gov.hu
Honlap: www.oktatas.hu

2. Az adatkezelés célja

Az OH az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a „Egy kép többet mond ezer szónál Képkönyves szakmai nap” című rendezvény  lebonyolítása, valamint a rendezvényen történő részvételről szóló igazolás kiállítása érdekében kezeli.

3. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, melyet a webes felületen ad meg.
Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. Milyen adatokat kezel az OH?

  •     A rendezvényre jelentkező teljes neve,
  •     a rendezvényre jelentkező e-mail címe
  •     a rendezvényre jelentkező munkáltatójának neve (igazolás kiállítása céljából),
  •     a rendezvényre jelentkező munkaköre,
  •     az érintett képmásának rögzítése (fénykép).

5. Meddig kezeli az OH az Ön által megadott adatokat?

Az OH a regisztrációkor megadott adatokat 2020. április 30-ig, a rendezvényről készült fotókat szakmai dokumentáció céljából örök időkig őrzi meg.
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja alapján a kötelező hét évenkénti pedagógus-továbbképzésbe beszámítható kreditpontokról szóló igazolásokat az OH eljuttatja a résztvevőknek.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre

A jelentkezés során a 4. pontban megadott személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az OH arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át. A rendezvényre történő jelentkezés lebonyolításához az OH a Google által nyújtott űrlapkitöltőszolgáltatást veszi igénybe.

A rendezvényen készült képeken az Ön képmása szerepelhet. Ezen fényképeket az OH belső információs rendszerén, valamint az oktatas.hu onlne felületein közzéteheti, és kizárólag a rendezvény céljainak teljesüléséhez használja fel.

7. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az OH gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a GDPR, Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az OH a kezelt adatokat egy magas rendelkezésre állású, megbízható, dedikált kiszolgálói környezetben tárolja. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptetőrendszerrel és kamerás megfigyelőrendszerrel biztosított.

Az OH hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.oktatas.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/adatvedelmi_tajekoztato

8. Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog: Az OH megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat és egyéb tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.
Adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az OH-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó adatkezelési információkhoz hozzáférést kapjon. Az OH az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ön abban az esetben nem gyakorolhatja a törléshez való jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által az OH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az OH egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az OH a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Az OH indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az OH nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az OH-nak kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az info@oh.gov.hu email címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze felénk. Ugyanezen az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.
Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az adatvedelem@oh.gov.hu központi e-mail címen, vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.

10. Kikötés

Az OH fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.