Digitális Témahét - "Iskolai könyvtárak az információs műveltségért" különdíj - 2019
 
Az EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum és a Könyvtárostanárok Egyesülete 2019-ben „Iskolai könyvtárak az információs műveltségért” elnevezésű különdíjat hirdet a Digitális Témahét programjában azon intézmények iskolai könyvtárainak, könyvtárpedagógiai munkájának támogatására, amelyek a témahét alatt olyan projektet valósítanak meg, melynek során a diákoknak egy komplex információs problémát kell megoldaniuk, ennek során egyszerre kell hasznosítaniuk a digitális és a más forrásból származó információkat.
 
A különdíjat elnyerő iskola az iskolai könyvtára számára egy min. 60 kötetes könyvcsomagot, ingyenes OPKM szolgáltatásokat és a KTE szakmai napjára való előadói felkérést, publikálási lehetőséget nyer. A könyvcsomagot maga válogathatja össze egy megadott listából, melyen kortárs ifjúsági irodalom, pedagógiai, könyvtárpedagógiai szakirodalom és kultúrtörténeti szakkönyvek találhatók.
Több intézmény összefogásában megvalósuló nyertes projekt esetén a felajánlott díjak mennyiségét a kiírók arányosan megnövelik.
 

Az elbírálás feltételei:

 • Az intézmény regisztrált a http://www.digitalistemahet.hu oldalon.
 • Az intézmény iskolai könyvtárat működtet és könyvtárostanárt alkalmaz.
 • A projekt kidolgozásában/megvalósításában a könyvtárostanár részt vesz.
 • A projektben diákokat támogató elemek is vannak, melyek a megvalósítást és az információs műveltség fejlesztését is szolgálják.
 • A megvalósított projekt fotókkal gazdagított beszámolója megjelenik az iskola honlapján vagy más publikus felületen.
 

Értékelési szempontok:

 • használóközpontú szemlélet
 • információ-, forrás- és nem eszközközpontú megközelítés
 • a digitális és a más források komplex, egymást kiegészítő megjelenése
 • információs műveltség fejlesztése
 • az információs problémamegoldási folyamat minél több szakaszának átölelése
 • a diákok információs műveltségét fejlesztő támogató elemek
 • korszerű IKT-használat
 • eredetiség, újszerű ötletek
 • szakmai tartalom
 • formai megjelenés
 
A különdíjra a Digitális Témahét pályázati űrlapjának kitöltésével lehet jelentkezni 2019. április 28-ig: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E3vs6av-CEevH1V1vHKQeEvxz71gtYlHiEc72QUYZm9URFRMUDc4RE41UU42TlZNVDdIMUFGRDFHSiQlQCN0PWcu
 
 

Az OPKM által felajánlott ingyenes szolgáltatások:

 • Az intézmény 10 pedagógusa ingyen iratkozhat be a könyvtárba a 2018-as év folyamán. (Az olvasójegy a beiratkozástól számított 1 évig érvényes.)
 • A tantestület vagy egy diákcsoport ingyenes múzeumi foglalkozáson vagy tárlatvezetésen vehet részt.
 • Az iskola csoportjait sok szeretettel látjuk könyvtári foglalkozásokon is.
 

A felajánlott könyvek, melyekből válogathatnak:

Könyvtárpedagógiai szakirodalom

Schultz-Jones, Barbara - Oberg, Dianne (szerk.): IFLA Iskolai könyvtári útmutató, 2., átdolg. kiad., Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2016, 76 p.

Kis KTE könyvek c. sorozat 5-10. kötetei

Dömsödy Andrea: A könyvtárpedagógia elmélete és gyakorlata. Második kísérlet a téma összefoglalására. Budapest, Könyvtárostanárok Egyesülete, 2018, 312 p.

Pedagógiai szakirodalom (akár több példányban is)

Bordács Margit - Lázár Péter: Kedveskönyv. Módszerek, gyakorlatok a Kedvesház-pedagógia tapasztalatai alapján. Roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő pedagógusok számára. Bp., Gyerekekért SOS '90 Alapítvány, 2013, 184 p.

Fehérvári Anikó, Györgyi Zoltán (szerk.): Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Bp.,  OFI, 2015,  84 p. 

Gollob, Rolf - Krapf, Peter - Adzovic, Emir: Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok általános iskolai osztályok számára. Bp., OFI-OPKM, 2009, 118 p.

Gönczöl Enikő (összeáll.): Kutatás-fejlesztési kaleidoszkóp pedagógusok számára. Fejezetek az OFI TÁMOP 3.1.1./2. projektjéből. Bp., OFI, 2015, 240 p. 

Mayer József (szerk.): Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók. Bp., OFI, 2016, 198 p.

Nagy-Király Vivien (szerk.): Médiatudatosság az oktatásban. Konferenciakötet. Bp., OFI, 2013, 216 p.

Szekszárdi Júlia: Új utak és módok. Gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és tanulásához. 13 éven felüli tanulók számára. Bp., Dinasztia, 2008, 202 p.

Török Balázs: Az iskolai szocializáció. Bp., OFI, 2016, 85 p.

A Lucidus Kiadó kultúrtörténeti szakkönyvei (akár több példányban is)

Balogh B., Bodó B., Ilyés Z. (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. 2007
Barna Gábor: Búcsújárók. 2001
Bertha Zoltán: Erdély felől 2013
Bertha Zoltán: Nemzet a csillagokban. 2016
Cholnoky Győző (szerk.): Földönfutók. 2008
Cseke Péter: Fájó sebekből termő ágak. Világtávlatban gondolkodó Erdélyi Fiatalok. 2010
Fried István: Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba. 2012
Fried István: Bolyongás a (kelet-)közép-európai irodalmi labirintusban. 2014
Fried István: Egy irodalmi régió ábrándja és kutatása. 2010
Fried István:  Jókai Mórról másképpen. 2015
Fried István: Az európai romantika szlovén poétája.France Prešeren pályaképe - magyar irodalmi aspektusból. 2018
Halász Iván: Államfő, parlament, kormány. Az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989 után. 2014
Iancu Laura: Jeles napok, ünnepi szokások a moldvai Magyarfaluban. 2011
Iancu Laura: Peremlétbn Tan. a moldvai magyarok vallásosságáról. 2017
Kalász M.-Kovács J.L.-Balogh F.A.-Komáromi S.: Fejezetek a magyarországi német irodalom történetéből. 2002
Kovács József László: A soproni Parnasszus. Sopron–Ödenburg kétnyelvű irodalma a kezdetektől napjainkig. 2003
Kozma László: Fenyő a sziklán. Erdélyi katolikus lelkipásztorok vallomásai. 2013
Köpeczi Béla: Rákóczi útjain. 2004
Kulcsár Péter: Eszmék, legendák, történelem és történetírás. 2010
Kurdi Mária: Kultúrák között. Magyar és más közép- és kelet-európai emigránsok a kortárs ír prózában és színpadon. 2011
Makkai Ernő: Bethlen Gábor országalkotó politikája. 2013
Miskolczy Ambrus:Eposz és történelem. A Cigányiász avagy a cigánykép és az önkép megjelenítése a magyar és román irodalomban. 2007
Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás és a liberalizmus között. 2007
Miskolczy Ambrus: Kazinczy Ferenc útja a nyelvújítástól a politikai megújulásig II. k.A virtus jegyében avagy a széphalmi mester erény-, nyelv- és nemzetszemlélete. 2009
Miskolczy Ambrus (szerk.): Magyar utazók a Duna-tájon. 2006
Nagy Levente: Határok, vándorok, kémek. A magyarokról és románokról alkotott kép Luigi Ferdinando Marsili írásaiban. 2011
Orosz György: Isten igaz Igéjében meg nem csalatkozunk. Ruszisztikai és germanisztikai tanulmányok a vallási néprajz köréből. 2013
Pomogáts Béla: Erdélyi elégiák Tanulmányok Jékely Zoltánról. 2016
Pomogáts Béla (szerk.): Erdélyi út. Történelmi olvasókönyv. 2009
Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó. 2005
Ravasz László: Orgonazúgás . 2005
Šutaj, Štefan: Magyarok Csehszlovákiában 1945-1948 között. 2008
Szesztay Ádám (szerk.): Együtt. Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok. 2006
Szörényi László: Harmóniára teremtve. Tan. Mátyás királyról. 2009
Tóth Pál Péter (szerk.): Bevándorlás Magyarországra. 2006
Tóth Pál Péter (szerk.): Vándorlás és népességfogyás. 2005
Tóth Péter: Tanulmányok a magyarországi jászok és a Jászság középkori történetéről. 2013
Zolnai Béla: Nemzet és szellemtörténet. 2009
Eplényi Kata és Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. 2012
 

Pongrác kiadó ifjúsági könyvei (12-16 éveseknek, akár több példányban is)

Archer, Lily: Mérgezett Almák
Babendererde, Antje: Indigó nyár
Beerten, Els: Mind a mennybe vágyunk
Blackman, Malorie: Rémálom a vonaton
Gandolfi, Silvana: Rám lőttek
Gonzalez, Maria Teresa Maia: Szeretettel, Beatríz
Lange, Kathrin: Florenturna – Az éjszaka gyermekei
Meister, Derek: Ghosthunter – Gyilkos Fény 1.
Meister, Derek: Ghosthunter – Gyilkos Fény 2.
Milway, Alex: Egerek és egyebek
Molnár Edit, L: A sárga kanapé 2.
Poznanski, Ursula: Erebos
Rinaldi, Patrizia: Piano forte
Sortland, Bjørn: Az őszinteség perce
Thiemeyer, Thomas: Felfedezők krónikája – Az esőfalók városa
Thiemeyer, Thomas: Felfedezők krónikája – Poszeidon palotája