Tájékoztató felkészítő tanároknak
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A tájékoztató letölthető innen.

Szakmai tájékoztató felkészítő könyvtárostanároknak

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2014 – 2015.
Hock Zsuzsanna anyaga alapján szerkesztette: Tolnai József

1. A verseny célja

Elsődleges cél, hogy a közoktatás kimeneti szakaszában legyen olyan elméleti és gyakorlati tudást igénylő feladatsor, versenygyakorlat, amely alkalmas Országos Tanulmányi Versenyek keretében a könyvtárhasználati tudást számon kérni. A hazai gyakorlatban –a közoktatás befogadó tárgyainak megfelelően – elmondhatjuk, hogy a könyvtárhasználati ismeretek ilyenfajta kimeneti mérése leginkább a magyar nyelv és irodalom OKTV típusfeladatait tudja alapul venni: tesztkérdések, kifejtő feladatok formájában.
A nemzetközi gyakorlatból a hazai könyvtáros képző intézmények leginkább a francia modellt, a francia könyvtáros képzés alapját jelentő CAPES1 tartalmát és formai követelményrendszerét veszik alapul. Az amerikai Trails2 hasonló gondolat és tartalom mentén szintén a képzés bemeneti normáit határozza meg.
A könyvtárhasználati verseny során alkalmazott mérőeszközök (megyei/fővárosi forduló, döntő) és gyakorlati feladatok (döntő) a már elsajátított könyvtárhasználati ismereteket kérik számon.
Az interdiszciplinaritást jelzi, hogy ebben az esztendőben is megőriztük a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny azon hagyományát, miszerint a könyvtárhasználati tudást egy-egy tudományterülethez, kiemelkedő személyiséghez, vagy/és korhoz (idén a 200 évvel ezelőtt született Rómer Flórishoz) kapcsolva kéri számon.
E témán keresztül is az alább könyvtárhasználati ismeretek tudást és képességeket, készségeket vizsgáljuk; célunk, hogy a bevezető időszak után, a hazai és nemzetközi kimeneti méréseknek, versenyeknek, felvételi eljárásoknak megfeleljen a könyvtár–informatikát választó diák is.
Legyen ismét könyvtár–informatika mint OKTV tárgy!
A versenyzőknek legyen módjuk ezt a hivatást választani a felsőoktatási kínálatból!
Ezzel szolgáljuk a hazai könyvtáros képzés révén a magyar könyvtáros utánpótlást is.

2. A verseny tartalma

Az írásbeli mérések során a 8., illetve 10. évfolyam kimeneti követelményeit tekintjük kiindulópontnak. Ez tartalmazza a könyvtárhasználati ismeretek alapelemeit: könyvtárismeret, dokumentumismeret, tájékozódás a könyvtárban (tájékoztató eszközök) és a döntőben a szellemi munka folyamata, vagyis a verseny egésze lefedi az információs műveltség valamennyi részképességét.

3. A versenyzőktől elvárt kompetenciák

3.1 A versenyzőtől elvárt ismeretek, képességek az írásbeli (megyei/fővárosi) fordulóban:
 

 • a könyvtárhasználati ismeretek (könyvtárismeret, dokumentumismeret, tájékozódás a könyvtárban) elemeinek alkalmazási képessége,
 • az információforrások különböző típusainak és formátumainak ismerete,
 • az információs műveltség képességének elemei,
 • szövegértési képesség,
 • a hivatkozás könyvtári szabályainak ismerete, eltérő dokumentumtípusok esetén.

Csak 9-10 évfolyamon (az ún. esszé feladatnál):
 

 • a tanultakból elvonatkoztatás, összegzés képessége,
 • önálló véleményalkotás képessége könyvtári témában,
 • a tanult könyvtári és informatikai fogalmak, szakkifejezések helyes használatának képessége,
 • szövegalkotás képessége,
 • a komplex gondolkodás képessége, a könyvtárak, az írásbeliség és az elektronikus fejlődés vonatkozásában,
 • helyesírási, mondatszerkesztési, nyelvhelyességi képesség.

3.2 A versenyzőtől elvárt ismeretek, képességek a döntőben (könyvtárismeret, dokumentumismeret, tájékozódás a könyvtárban, mindezek alkalmazása; a szellemi munka technikájának lépései):
 

 • a versenyző képes információs szükségletének definiálására, és annak pontos meghatározását jól artikulálja,
 • használja az információforrások különböző típusait és formátumait. Képes újraértékelni a megszerzett információt,
 • képes hatékony keresési stratégiákat alkalmazni, tud a munkájához folyamatábrát készíteni,
 • képes az információ megszerzésére a könyvtár tereiben, tájékoztató apparátusának használatával, illetve on-line módszerekkel,
 • képes mérlegelni a kapott információmennyiség és a kutatási cél kapcsolatát, összefüggéseit a további kutatási módszerek kiválasztása érdekében,
 • képes a kutatási célnak megfelelően értékelni az összegyűjtött információkat, s ha kell, új keresési stratégiát fölállítani,
 • képes az információs források közül a relevánsak kiválasztására, a források komparatív vizsgálatára,
 • képes az összegyűjtött információk rendszerezésére,
 • lényegkiemelő képességgel bír,
 • felismeri a források és fogalmak közötti összefüggéseket,
 • képes az összegyűjtött információt a formátumnak megfelelően rendszerezni,
 • alkalmazza a hivatkozás könyvtári szabályait a források típusainak megfelelően. Ismeri a szövegek, adatok, kép-és hanganyagok legális tárolási, beszerzési és alkalmazási módjait. (ismeri pl. a plágium fogalmát)
 • ki tudja választani a szövegből a hivatkozott, idézett szövegeket,
 • képes a világos kommunikációra a téma bemutatása során.

Jó felkészülést kívánunk a versenyhez!
 

 1 Hock Zsuzsanna: Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati verseny (2012-2013) tapasztalatai. In: Könyv és Nevelés, XV. évf. 3. sz. [http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_orszagos_bod_peter_konyvtarhasznalati_verseny_20122013_tapasztalatai] (Utolsó letöltés: 2015. február 10.); A gyakorlati megvalósításról pl.: Tolnai József: Sikerrel zárult a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny. In: Könyv és Nevelés, XVI. évf. 2. sz. [http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/sikerrel_zarult_a_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_verseny] (Utolsó letöltés: 2015. február 10.)
 2 Csík Tibor: Az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak, a könyvtárak oktatási tevékenységének minősége. Nemzetközi szemle. TÁMOP 3.2.4. záró kiadvány. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Budapest, 2012. [http://olvasas.opkm.hu/portal/menu/tanulmanyok_szakmai_anyagok/az_iskolai_konyvtarak_szolgaltatasainak_a_konyvtarak_oktatasi_tevekenysegenek_minosege ] (Utolsó letöltés: 2015. február 10.)