Plakátok a gyermekvédelemről

Gyermekfelruházás, kakaóosztás, diáknyomorenyhítés
„Az első világháború korából származó, a gyermekvédelemről és a gyermeknyomor enyhítéséről szóló huszonkét plakát restaurálása”

című NKA-pályázatunkról

A Pedagógiai Múzeum plakátgyűjteménye az oktatással, az iskolai élettel, a gyermekséggel kapcsolatos dokumentumokat őriz. A kollekció értékét az adja, hogy ezeket a hirdetéseket, kisnyomtatványokat papírhiányos időben, igen rossz minőségű alapanyagra nyomták. Legnagyobb részük funkciója csak rövid ideig volt aktuális, így a gyorsan romló papír mellett ez is oka volt kiselejtezésüknek. Ha manapság ilyen anyag egyáltalán előkerül, komoly árverési tételként jelenik meg az antikváriumokban, s a jelen anyagi körülményekhez képest inkább a magángyűjtői szférába kerül, mintsem a közgyűjteményekbe.
Ezért fordultunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz támogatásért plakátjaink megőrzése érdekében. 2005-ben főként gyermek-egészségügyi plakátok restauráltatására nyílt lehetőségünk. 2013-ban újabb pályázatot nyújtottunk be, melyben egy tematikailag is összefüggő csoportot választottunk ki restaurálás céljából. Ennek időszerűségét az immár nagyon is szükségessé vált állagvédelmi munkák mellett az I. világháború kitörésének centenáriuma adta. A restaurált plakátok témája a gyermekvédelem, a gyermeknyomor enyhítése és a gyermekegészségügy az első világháború idején, és az azt követő években, különös tekintettel a tbc elleni küzdelemre, az anya- és csecsemővédelemre és az ínségenyhítő akciókra. Egyúttal forrásként szolgálnak az 1910-es és 1920-as évek közegészségügyi – szociális politikája jobb megismeréséhez.
Pályázati célkitűzéseinket – az NKA 40 %-os anyagi támogatása mellett, 60 %-os önrész felvállalásával – 2014-ben valósítottuk meg.

Hazánkban – igen magas halálozási arányszámmal – a tüdőbaj volt az egyik leggyakoribb fertőző betegség. Az ellene folytatott küzdelmet szervezett formában a századfordulón vették fel, ebben Korányi Frigyes játszott vezető szerepet. 1913-ban megalakult a Tuberkulózis Elleni Küzdelem Országos Bizottsága, ez hangolta össze az egyes társadalmi akciókat és teremtette meg az anyagi forrásokat. A bizottság a forradalom alatt megszűnt, és csak 1925-ben szervezték újjá. A felvilágosító munkára nagy szükség volt, ezért a Bizottság igen széleskörű propaganda-tevékenységet fejtett ki, többek között az iskolákban is. Szegedy-Maszák Elemérnek a tuberkulózisról írt és 1907-ben kiadott ismeretterjesztő könyvét a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium minden iskolának ingyen megküldte.
A Bizottság nemcsak az iskolások, hanem a társadalom legszélesebb körei számára is megpróbálta közvetíteni a tudnivalókat. A képes-verses propagandaanyag részint plakát méretben, részint kis formátumban is megjelent, pl. számolócédulák hátlapján.

Sorra indultak az ínségenyhítő programok (Amerikai Gyermeksegélyező Akció, Országos Gyermekvédő Liga akciója, Országos Magyar Diáknyomorenyhítő Akció, Amerikai Vöröskereszt Anya- és Csecsemővédő Akciója Magyarországon, Amerikai Vöröskereszt Anya- és Csecsemővédő Akciója Magyarországon), melyek a csecsemőktől az egyetemistákig minden réteget megcéloztak tejakcióval, kakaóosztással, gyermekfelruházással. Gyűjteményünk egyik figyelemfelkeltő darabja a „Csecsemőink követelései” címet viseli. A plakáton tüntető csecsemők láthatók, kezükben táblákkal: „Mit kívánunk? Anyatejet. Anyai gondozást. Száraz pelenkát. Rendszeres táplálást, Napsugarat és levegőt. Nyugalmat. Külön ágyat. Egészséges szülőket. Egészséget. Képzett bábákat. Légymentes egészséges szobát.” Egy másik falragaszon a világháborút végigharcolt, és most tanulmányaikat nyomorúságos helyzetben folytató egyetemisták megsegítésére szólítanak fel neves professzorok, többek közt a műtörténész Hekler Antal, vagy a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskola megszervezője és évtizedeken át rektora, Hutÿra Ferenc.
Az 1920-21-ben hazánkban működő amerikai gyermeksegélyezési akció magyarországi elnöke ifj. Bókay János gyermekorvos professzor volt.
A minisztérium ínségenyhítő akciójának pénzügyi alapját még speciális adónemekkel is támogatták, mint a személyszállító autók külön e célra történő megadóztatása (1923:XXXVII. tc.)

Felhasznált és témánkhoz ajánlott irodalom:
Korányi Frigyes: Beszéd a budapesti szegénysorsú tüdőbetegek szanatórium-egyesületének ... értekezletén. Bp. Franklin ny., 1898.
Korányi Frigyes: A londoni tuberculosiscongressus és feladataink a tüdővész leküzdése körül Magyarországban. In: A Budapesti Királyi Orvosegyesület … évkönyve 1901. 112-138.
Szegedy-Maszák Elemér: A tuberkulózis (Bp. Franklin Társulat, 1907. /Az egészség könyvtára 4./
Az amerikai gyermeksegélyező actio Magyarországon… Bp., Goldstein, 1920.
Magyar Törvénytár, 1923:XXXVII. tc.
Kapronczay Károly: A járványok elleni küzdelem intézményrendszerének kiépítése Magyarországon. In: http://www.orvostortenet.hu/tankonyvek/tk-04/data/pdf/2601.pdf (utolsó letöltés: 2014-07-18)


A plakátokat Kovács Péter restaurálta, munkájáról a dokumentáció ITT olvasható.

Bogdán Melinda
 

Amerikai Vöröskereszt Anya- és Csecsemővédő Akciója Magyarországon. Csecsemőink követelései. 1919-1920 k. 47 x 31 cm. X. ker. Népsegítő Szövetség. Iskolai napközi otthonok nyílnak. 1914. aug. 18. 47 x 31,5 cm.