Versenybeszámoló a Könyv és Nevelés 2014./2. számából
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Gyorsjelentés a 2013/2014. tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről1
Tolnai József

Bevezető
 
Az idei tanévben 2014. január 2-án került kiírásra a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, hagyományosan a következő célokkal meghirdetve: „A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. […] … az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.”2
Szintén a kiírásban jelent meg a tehetséggondozó verseny témája is: „… nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” – Radnóti és kora.
 
 
Témaválasztás
 
A témaválasztást a Holokauszt 70 – Magyar Holokauszt Emlékév3 is indokolta, melynek szervezésére a magyar kormány emlékbizottságot hozott létre4. Az emlékév honlapján az Emlékév szellemi alapvetései fejezet Radnóti idézettel kezdődik: „Oly korban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra, s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek.”5
A Bod Péter verseny szervezői idén az emlékezést6 és a hazaszeretetet állították a verseny tartalmi középpontjába, mely emlékezés a fellelhető, felkutatható (papír és képi alapú, illetve korunkban már internetes) források segítségével válik indokolttá, közérthetővé és objektívvá. Ennek színtere lehet és kell hogy legyen a könyvtár is, mint az említett források hiteles és könnyen (ma már interneten is ) elérhető tárháza.
A komoly hagyományokkal rendelkező versenyben, mint korábban, így most is hangsúlyozottan a könyvtár használata, a hiteles források elérésének gyors és pontos módja állt a középpontban, a téma pedig mindig az aktuális tartalmat adja meg a forráskutatás gyakorlati megvalósításához, illetve értékeléséhez, méréséhez. Mind a megyei, mind pedig a döntő versenyfeladatai ehhez az elvhez igazodva jelenített meg Radnóti idézeteket, forrásokat, emlékeket, ahogy ezt a későbbiekben be is mutatjuk.
 
 
Szervezés, szervezők
 
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM) szervezte és bonyolította, a hagyományoknak megfelelően létrejött versenybizottság szakmai segítségével.7 A projektként szervezett verseny témafelelőse dr. Varga Katalin, az OFI PKM igazgatója volt, országos versenyfelelősként Tolnai József ügyvivő szakértő felelt a lebonyolításért. A versenybizottságban − Budapesten kívül − idén is több megye reprezentálva volt (Baranya, Csongrád, Zala, Pest)8. A bizottság ebben a tanévben hat alkalommal ülésezett, illetve folyamatosan kapcsolatot tartottak egymással és az országos szervezővel elektronikus levelezés segítségével.
Az országos szervező a megyei pedagógiai intézetek versenyfelelőseinek hálózatával együttműködve készítette elő a megyei szintű fordulót, ahol nem működik pedagógiai intézet, ott a helyi fenntartó segítette a munkát (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyi szervezetei, tankerületek munkatársai)9. Budapest és Pest megye versenyeit a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet menedzselte.
Az iskolai fordulókat általában az iskolai könyvtárosok vagy könyvtárostanárok szervezték, de bekapcsolódtak a munkába – különböző módokon – a magyartanárok, több helyen az informatika tanárok is. Az iskolai versenyek az iskola vezetésének tudtával és támogatásával zajlottak le, de a versennyel kapcsolatos fontos információk eljutottak a fenntartók helyi szervezeteihez is.
 
 
Versenyfelhívás – iskolai fordulók
 
A versenyfelhívás idén is két kategóriában tette lehetővé a versenyzést: I. kategória – 7-8. évfolyam; II. kategória – 9-10. évfolyam. A dokumentum10 rendelkezik a verseny lebonyolításának menetéről, időpontjairól (nevezés, fordulók, országos döntő), a továbbjutás feltételeiről, és támpontokat ad a felkészüléshez is. Ez utóbbit kiegészítendő készítette el a Hock Zsuzsanna – a versenybizottság jóváhagyásával − a Szakmai tájékoztató felkészítő könyvtárostanároknak című dokumentumot, melynek néhány fontos sorát idézzük a következőkben:
„Elsődleges cél, hogy a közoktatás kimeneti szakaszában legyen olyan elméleti és gyakorlati tudást igénylő feladatsor, versenygyakorlat, amely alkalmas Országos Tanulmányi Versenyek keretében a könyvtárhasználati tudást számon kérni. A hazai gyakorlatban – a közoktatás befogadó tárgyainak megfelelően – elmondhatjuk, hogy a könyvtárhasználati ismeretek ilyenfajta kimeneti mérése leginkább a magyar nyelv és irodalom OKTV típusfeladatait tudja alapul venni: tesztkérdések, kifejtő feladatok formájában. […]Az írásbeli mérések során a 8. illetve 10. évfolyam kimeneti követelményeit tekintjük kiindulópontnak. Ez tartalmazza a könyvtárhasználati ismeretek alapelemeit: könyvtárismeret, dokumentumismeret, tájékozódás a könyvtárban (tájékoztató eszközök) és a döntőben a szellemi munka folyamatát, vagyis a verseny egésze lefedi az információs műveltség valamennyi részképességét.”11
A verseny országos szervezőinek javaslatára − idén először – a megyei fordulóra történő nevezés feltétele volt az iskolai (Budapesten kerületi is) fordulóról történő beszámoló, melyhez egy sablont is készítettünk, az egyszerűbb kiértékelhetőség végett. Bár a beszámolók nagy száma miatt a feldolgozás még nem történt meg 100%-ban, az már megállapítható, hogy országos szinten több mint ezer tanuló vett részt a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny iskolai fordulóin. (Ez a részvételi szám, bár összehasonlítva a hasonló tehetséggondozó versenyekkel korántsem nevezhető kevésnek − a jelen beszámoló írójának véleménye szerint – még jócskán emelhető lenne például a versenykiírás korábbi megjelenhetőségével, a verseny marketingjának erősítésével, a versenykiírók munkájának összehangolásával, és nyilván segít majd ebben az is, ha az oktatásügyben zajló – könyvtárostanárokat is természetesen érintő − változások befejeződnek, véglegesednek.)
Az iskolai fordulók tekintetében a kiírás a helyi versenyszervezőkre bízta a lebonyolítás módszertanát, ajánlva azonban ezt a lehetőséget is egyfajta felkészülésként a további fordulókhoz, és megszabva persze a fent nevezett témát is. Az említett beszámolók feldolgozását követően az iskolai versenyek tapasztalatai is felkerülnek majd a verseny honlapjára (mint ahogy ezen a honlapon minden idei és korábbi verseny dokumentumai is „őrzésre kerülnek”)12.
 
 
Megyei/budapesti fordulók (résztvevők és feladatok)
 
Az iskolai megmérettetéseket követően elmondható, hogy a megyei/budapesti fordulókra országosan nagyjából ugyanannyian jelentkeztek, mint tavaly, legfeljebb a megyék között voltak eltérések a múlt évhez képest. Meggyőződésünk azonban, hogy a pedagógiai intézetek hathatós támogatásával és az új szervezői hálózat állandóságával ez a szám is jelentősen emelkedni fog a jövőben. A megyei/budapesti versenyeken 165 fő I. és 118 fő II. kategóriás versenyző írta meg a feladatsorokat, összesen tehát ezen a szinten 283 fő vett részt a versenynek ezen a szintjén, az eredménylista a verseny honlapján olvasható13.
Bár a megyei forduló alapvetően írásbeli („elméleti”) volt (csakúgy, mint az előző évben), és emiatt nem volt szükség az adott könyvtár állományának használatára, mégis azt kérte az országos szervezők grémiuma, hogy ez a szint is – ha lehet – könyvtárban rendezze meg a versenyeit, ennek a szervezők többsége eleget is tett.
A feladatok tekintetében egy újítás volt a korábbi évhez képest, a II. kategóriában a versenyzőknek egy esszét is kellett írniuk (erre 45 perc állt a rendelkezésükre)14, Hock Zsuzsanna a már említett tájékoztatójában így foglalta össze az ezzel kapcsolatos kompetencia elvárásokat:
  • a tanultakból elvonatkoztatás, összegzés képessége,
  • önálló véleményalkotás képessége,
  • a tanult fogalmak, szakkifejezések helyes használatának képessége,
  • szövegalkotás képessége,
  • komplex gondolkodás képessége,
  • helyesírási, mondatszerkesztési, nyelvhelyességi képesség.15
A forduló feladatainak, mellékleteinek és javítókulcsainak teljes listája megtekinthető a verseny honlapján. A feladatsorok (beleértve az országos döntő feladatait is) szakmai értékelése hagyományosan visszatérő téma az iskolai könyvtárosok és könyvtárostanárok körében, ez minden bizonnyal most is így lesz.
 
 
Országos döntő (helyszín, feladatok, programok, nyertesek)
 
Az országos döntőbe – a kiírás szerint − mindkét kategóriából 12-12 versenyző juthatott be, azok, akik a központilag elkészített feladatsorra a legjobb értékelést, a legmagasabb pontszámot kapták. Mivel idén az I. kategóriában a 12-13. helyen holtverseny alakult ki, ezért a versenybizottság döntése értelmében az országos döntőn ebből a kategóriából 13-an szerepelhettek.
A döntő helyszíne pályázat útján került kijelölésre, a legjobb feltételeket a Budapest V. kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium tudta biztosítani, így a 25 döntőbe jutott versenyző itt mérhette össze tudását egy jól felszerelt iskolai könyvtárban és annak olvasótermében.
A tanulók a döntőben 3 (I. kat.), illetve 4 (II. kat.) Radnóti idézet kapcsán készíthettek el egy pp prezentációt, felhasználva a könyvtár papír alapú dokumentumait ugyanúgy, mint az internet adta lehetőségeket. Munkájukhoz notebookot és pendrive-ot használtak. Az idézethez kötődően, de ezen belül szabadon dönthették el, hogy mely résztémában készítik el konkrétan az előadásukat, amit aztán a 7 tagú zsűri előtt kellett bemutatniuk.
Ezt a feladatot megelőzte egy fél órás feladatsor kitöltése, ahol a fiatalok a könyvtárral kapcsolatos elméleti ismereteikről adhattak számot.
A versenyzők pontszámát három értékelés adta: a zsűri egyrészt figyelte a könyvtári források használatát a gyakorlatban, másrészt pontozta az elkészített prezentáció szakszerűségét és az előadás módját is, a harmadik részeredmény a megírt teszt pontszáma volt.
 
A döntő részletes végeredménye:

 

I. kategória: 7-8. évfolyam
  Pontszám                
  Teszt Felkész. Prez. Össz. Hely. Település Iskola Felkészítő tanár Különdíj
Tyukodi Mirtill 53 30 37 120 I. Hatvan Hatvani Szent István Ált. Isk. Máté Györgyné  
Huszti Anna 54 27 34 115 II. Debrecen Debreceni Ady Endre Gimn. Peternainé Juhász Zsuzsanna  
Matók Kinga 56 33 24 113 III.-IV. Pécs Megyevárosi Ált. Isk. és Gimn. Árpád Fejedelem Gimn. és Ált. Iskolája Soproni Brigitta  
Zentai Flóra 59 28 26 113 III.-IV. Budapest III. Ker. Békásmegyeri Veres Péter Gimn. Boldog Gyöngyi  
Polonyi Domonkos 60 20 32 112 V. Budapest III. Ker. Békásmegyeri Veres Péter Gimn. Boldog Gyöngyi A legjobb írásbeli eredményért
Veréb Fruzsina 53 27 29 109 VI. Hajdúböszörmény Középkerti Ált. Isk. Nagyné Kiss Anikó  
Sipos Bálint 52 24 32 108 VII. Budapest IV. Ker. Kaffka Margit Ált. Isk. Orbókné Irányi Katalin  
Kókai Eszter Anna 51 25 28 104 VIII. Hatvan Hatvani Szent István Ált. Isk. Máté Györgyné  
Fülöp Anna Tácia 57 24 22 103 IX. Budapest XIV. Ker. Munkácsy Mihály Ált. Isk. és AMI Bereginé Kopácsi Irén  
Végh Vanda 49 27 25 101 X. Celldömölk Városi Ált. Isk. Hartmanné Fekete Ildikó  
Horváth Trisztán Péter 46 30 24 100 XI. Budapest VI. Ker. Erkel Ferenc Ált. Isk. Bata Zsófia  
Csuk Borbála 42 27 26 95 XII. Szombathely NYME Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. Pintérné Bujtás Tímea és Csuk Csaba  
Gutman Anna 31 25 22 78 XIII. Budapest II. Ker. Áldás Utcai Ált. Isk. Kürtösi Zsolt Elemérné  
 
II. kategória: 9-10. évfolyam
  Pontszám                
  Teszt Felkész. Prez. Össz. Hely. Település Iskola Felkészítő tanár Különdíj
Hegyi Tamara 42 28 33 103 I. Debrecen Debreceni Ady Endre Gimn. Peternainé Juhász Zsuzsanna A legjobb írásbeli eredményért
Hajner Réka 35 28 32 95 II. Pápa Petőfi Sándor Gimn. Varga Mária  
Tóth Petra 32 28 30 90 III. Budapest X. Ker. Kőbányai Szent László Gimn. Horváth Viktória  
Csalló Rebeka 30 26 31 87 IV. Ajka Bródy Imre Gimn. és AMI Jákliné Tilhof Ágnes  
Simon Viktória 32 25 27 84 V. Szombathely NYME Bolyai János Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. Pintérné Bujtás Tímea és Csuk Csaba A legeredetibb prezentáció bemutatásáért
Kispál Klaudia Margit 23 28 30 81 VI. Eger Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Ált., Közép-, Alapfokú Művészeti Isk. és Ped. Int. Albert Anikó  
Szücs Pálma 32 22 25 79 VII. Debrecen Fazekas Mihály Gimn. Kiszely Ildikó, Fenyvesi Judit, és Simon Gyula  
Fauzer Kinga 25 24 23 72 VIII. Keszthely Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Isk. és Koll. Török Iván  
Balogh Lilla Szilvia 27 20 22 69 IX.-XII. Zalaegerszeg Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimn. Bokányi Tiborné  
Fialkina Darina 20 23 26 69 IX.-XII. Nyíregyháza Evangélikus Kossuth Lajos Gimn. Pinténé Kosina Judit  
Knyazoviczky Lili 25 18 26 69 IX.-XII. Budapest III. Ker. Óbudai Gimnázium Boda Emőke Katalin  
Köböl Zsófia 27 20 22 69 IX.-XII. Salgótarján Bolyai János Gimn. Borók Sándorné  
 
A versenyzők és felkészítő tanáraik a kétnapos döntőn különböző kulturális programokon is részt vehettek (Radnóti Színház – kulisszajárás, Holokauszt Múzeum meglátogatása, Planetárium látogatás, PKM múzeumpedagógiai óra, PKM könyvtárbejárás).
A verseny szponzorai voltak: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Balassi Kiadó Kft., Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium, Holokauszt Emlékközpont, Radnóti Miklós Színház, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Program, TIT Budapesti Planetárium
Folytatás jövőre…
 
1 Az írás megjelent a Könyv és Nevelés c. folyóirat 2014./2. számában.
2 Versenyfelhívás. <https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=258> (Letöltés: 2014.05.22.); Versenyszabályzat. <https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=260> (Letöltés: 2014.05.22.)
3 Az emlékév hivatalos, kormányzati honlapja: <http://holokausztemlekev2014.kormany.hu/index> (Letöltés: 2014.05.22.)
4 „A gyász és az emlékezés okán, a tragikus 1944-es esztendő megismertetésére, a magyarországi zsidó szervezetek javaslatára, a Miniszterelnök előterjesztése alapján a Kormány létrehozza a Magyar Holokauszt 2014 Emlékbizottságot.“ 
<http://holokausztemlekev2014.kormany.hu/a-kormany-megalapitja-a-magyar-holokauszt-2014-emlekbizottsagot> (Letöltés: 2014.05.22.)
5 Radnóti Miklós: Töredék; Az emlékév szellemi alapvetései. <http://holokausztemlekev2014.kormany.hu/az-emlekev-szellemi-alapvetesei(Letöltés: 2014.05.22.)
6 „Az emberi létezés és kultúra alapja az emlékezet. Akinek nincs emlékezete, nem él, mert maga az emlékezet az élet. Ez éltet. Ez hozza létre az egyén esetében az önazonosság tudatát, az öntudatot, a közösségben a valláshoz, népcsoporthoz, nemzethez tartozás felemelő és olykor tragikus érzelmeit, a valahová tartozást, a „mi” élményét. Akinek nincs emlékezete létfelejtésben él, elfelejti, mi történt vele, honnan jön és hová megy. Nem él, csak kallódik, a mindig elillanó pillanat örök elmúlásában sodródik.” Az emlékév… i.m.
7 A versenybizottság mindig héttagú; négy állandó taggal, három bizottsági tag pedig a korábbi években nyertes felkészítő tanárok közül kerül ki, akiket az országos versenyszervező kér fel a feladatra. A versenybizottság állítja össze a feladatsorokat és a javítókulcsokat, részt vesz a döntő zsűrijének munkájában, üléseiről jegyzőkönyvet készít.
8 A versenybizottság tagjai voltak: Csüllögné Bogyó Katalin, Hock Zsuzsanna, Horváthné Szandi Ágnes, Mericsné Várhelyi Éva, Lázárné Szanádi Csilla, Nyirő Gizella és Szlávikné Cséfalvai Krisztina. <https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=261(Letöltés: 2014.05.22.)
9 A megyei és fővárosi Bod versenyszervezők listája itt érhető el: <https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=263(Letöltés: 2014.05.22.)
10 Versenyfelhívás, i.m.
11 Hock Zsuzsanna: Szakmai tájékoztató felkészítő könyvtárostanároknak Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2013 – 2014. <https://www.opkm.hu/download/file/Bod/2014/Tajekoztato_felkeszito_tanaroknak.pdf(Letöltés: 2014.05.22.)
12 A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny honlapja: <https://www.opkm.hu/?lap=dok/dtr&dtr_id=42(Letöltés: 2014.05.22.)
13 A megyei/budapesti fordulók összesített végeredménye (I. kat.): <https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=270(Letöltés: 2014.05.22.), (II.kat.): <https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=271(Letöltés: 2014.05.22.)
14 A feladat ez volt: „Bizonyára hallottad már azt a kifejezést, hogy hangos könyv. Fejtsd ki véleményedet a hangos könyv szerepéről, használhatóságáról az iskolai könyvtárban, az oktatásban. Vajon helyettesítheti a nyomtatott könyvet?”
15 Hock, i.m.